ข่าวและกิจกรรม


      ในการประชุมคณะกรรมการแนวร่วม ฯ (CAC) ประจำไตรมาสที่ 2/2565 ที่ประชุมได้มีมติให้ต่ออายุการรับรองครั้งที่ 1 "บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) " เป็นสมาชิกของแนวร่วมต่อต้านคอรัปชั่นของภาคเอกชนไทย โดยการรับรองดังกล่าวจะมีอายุ 3 ปี