รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

สารจากประธานคณะกรรมการบริษัท

 

 

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจเป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปรารถนาให้   ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย

 

คณะกรรมการบริษัทมีความเชื่อมั่นว่า การยึดถือความมีจริยธรรมซึ่งรวมถึงความยุติธรรม และคุณธรรมเป็นหลักในการดำเนินธุรกิจและใช้เป็นหลักในการปฏิบัติงาน จะทำให้บริษัทฯ มีการเติบโตอย่างมั่นคง และเป็นที่นิยมของลูกค้า และเป็นที่ชื่นชมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายตลอดไป

 

ในนามของคณะกรรมการบริษัท หวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราทุกคนจะยึดมั่นและปฏิบัติตามนโยบายฉบับนี้อย่างเคร่งครัด

 

 

 

(คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

 

 

1.        บทนำ

เพื่อให้การปฏิบัติงานของกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และมีจริยธรรม ในการประกอบธุรกิจ จึงได้จัดทำจรรยาบรรณเพื่อให้ทุกคนใช้เป็นแนวทาง หรือเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน  จรรยาบรรณที่จัดทำขึ้นถือเป็นหลักฐานสำคัญในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน โดยเป็นหลักชี้นำการกระทำของพนักงานทั้งองค์กร และวิถีทางที่บริษัทดำเนินธุรกิจ โดยการสร้างค่านิยมให้พนักงานยึดถือปฏิบัติจนเกิดเป็นวัฒนธรรมองค์กรร่วมกัน เพื่อเป็นกลไกช่วยให้นำไปสู่เป้าหมายที่บริษัทได้กำหนดไว้และเสริมสร้างชื่อเสียงภาพลักษณ์ขององค์กร

 

จรรยาบรรณฉบับนี้เป็นแนวปฏิบัติเบื้องต้นที่ทุกคนพึงปฏิบัติตาม และจัดทำขึ้นในสถานการณ์ทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลง จึงไม่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้ทุกกรณี ทุกท่านควรศึกษา และทำความเข้าใจอย่างท่องแท้ และรักษาจรรยาบรรณฉบับนี้

 

2.       วัตถุประสงค์

2.1     เพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของบริษัทด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และเที่ยงธรรม ทั้งการปฏิบัติต่อบริษัท ผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มสาธารณชน และสังคม

2.2     เพื่อบริษัทจะไม่ใช้วิธีการหรือการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมายหรือผิดจริยธรรมเพียงเพื่อให้การดำเนินงานบรรลุผลสำเร็จ

2.3     เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นของบริษัท

 

3.       ขอบเขต

จรรยาบรรณทางธุรกิจฉบับนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคน (รวมเรียกว่า “พนักงาน”) ของบริษัท

 

บริษัทคาดหวังให้ตัวแทนและตัวกลางทางธุรกิจอื่นๆ ที่มีความเกี่ยวข้องหรือกระทำการในนามบริษัทปฏิบัติตามจรรยาบรรณธุรกิจฉบับนี้

 

4.       หลักการในการดำเนินธุรกิจ

ในการดำเนินธุรกิจให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ถือหุ้น คณะกรรมการบริษัทมีนโยบายที่จะให้ความสำคัญเท่าเทียมและควบคู่กันไประหว่างความสำเร็จตามเป้าหมายและวิธีการใช้เพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จนั้น

 

คณะกรรมการบริษัทจึงได้กำหนดเป้าหมายและวิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จตามเป้าหมาย ดังระบุอยู่ใน วิสัยทัศน์  พันธกิจ  หลักการและนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งได้กำหนดข้อพึงปฏิบัติไว้ใน จรรยาบรรณทางธุรกิจ” ฉบับนี้ เพื่อให้เกิดความชัดเจน สะดวกแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัท ที่จะได้รับทราบถึงมาตรฐานการปฏิบัติที่บริษัท คาดหวัง และยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน นับตั้งแต่การปฏิบัติต่อพนักงาน ผู้ถือหุ้น ลูกค้า คู่ค้า คู่แข่งทางการค้า และต่อสังคมโดยรวม

 

4.1  วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

 

พันธกิจ

1.       มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่น ด้วยความเป็นเลิศและได้รับผลตอบแทนสูงสุด

2.       ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

3.       รับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น โดยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และส่งผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย

 

4.2 ความรับผิดชอบต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักและให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเสมอภาค และมุ่งดำเนินธุรกิจอย่างสุดความสามารถด้วยความซื่อสัตย์ และความระมัดระวังรอบคอบ เพื่อสร้างความมั่นคง เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีในการลงทุนให้แก่ผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน  ซึ่งบริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติต่อ  ผู้ถือหุ้น ดังนี้

(1)       คณะกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และโปร่งใส

(2)       รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงสถานภาพขององค์กรอย่างสม่ำเสมอ และครบถ้วน ด้วยความเป็นจริง

(3)       ปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นทุกรายด้วยความเท่าเทียมกัน และไม่กระทำการใดๆที่เป็นการละเมิด และ/ หรือลิดรอนสิทธิที่ผู้ถือหุ้นพึงได้รับ

 

4.3 การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

บริษัทมุ่งมั่นในการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องในทุกที่ที่เข้าไปดำเนินธุรกิจ โดยได้กำหนดเป็นนโยบายดังนี้

(1)       กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และเคารพจารีตประเพณีท้องถิ่นที่บริษัทเข้าไปดำเนินธุรกิจ

(2)       กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

(3)       กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท

(4)       กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องไม่กระทำการช่วยเหลือ สนับสนุน หรือร่วมมือส่งเสริมการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบต่างๆ

(5)       กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานจะต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานกำกับดูแล และรายงานข้อมูลเกี่ยวกับการฝ่าฝืน หรือการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือกฎระเบียบต่างๆ ต่อหน่วยงานนั้น

 

5.        ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับ

5.1  ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

บริษัทมีนโยบายในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์ มีเหตุมีผลและเป็นอิสระ และทุกคนในองค์กรพึงตัดสินใจในการกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของบริษัทเป็นสำคัญ ไม่ใช้โอกาสจากการเป็น กรรมการ ผู้บริหาร พนักงานของบริษัทฯ และ/หรือการใช้ข้อมูลและทรัพย์สิน เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน หรือเอื้อประโยชน์ต่อครอบครัว พวกพ้องหรือบุคคลใกล้ชิด

 

แนวทางปฏิบัติสำหรับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อขจัดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

(1)       หลีกเลี่ยงการทำรายการที่เกี่ยวโยงกับตนเอง ที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์

(2)       ในกรณีที่มีรายการเช่นนั้นจำเป็นเพื่อประโยชน์ของบริษัท ให้กระทำรายการนั้นเสมือนการทำรายการกับบุคคลภายนอก ทั้งนี้ กรรมการหรือพนักงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในรายการนั้น จะต้องไม่มีส่วนในการพิจารณาอนุมัติ

(3)       ในกรณีที่รายการที่เกี่ยวโยงเกิดขึ้นจะต้องดำเนินการตามระเบียบของบริษัท และหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเปิดเผยข้อมูลในเรื่องดังกล่าวอย่างครบถ้วนเพียงพอ

(4)       ไม่มีการใช้โอกาสหรือข้อมูลที่ได้จากการเป็นกรรมการหรือพนักงานในการหาประโยชน์ส่วนตนและในเรื่องการทำธุรกิจที่แข่งขันกับบริษัท หรือทำธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

(5)       ไม่ใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อขายหุ้นของบริษัท หรือให้ข้อมูลภายในแก่บุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อขายหุ้นของบริษัท

 

5.2  การใช้ข้อมูลภายในของบริษัทและรักษาข้อมูลส่วนตัวลูกค้า

บริษัทมีนโยบายในการดูแลข้อมูลที่ต้องเก็บรักษาไว้เป็นความลับอย่างรัดกุมและปลอดภัย เพื่อไม่ให้สารสนเทศนั้นรั่วไหลไปสู่บุคคลภายนอก ทั้งนี้รวมถึงการรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้าด้วย โดยบริษัทได้กำหนดหลักปฏิบัติ ดังนี้

(1)       ต้องไม่เปิดเผยข้อมูลที่ตนได้รับรู้จากงานที่รับผิดชอบต่อบุคคลภายนอก เว้นแต่ข้อมูลเหล่านั้นได้ทำการเปิดเผยต่อสาธารณะแล้ว

(2)       ต้องรักษาข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล หรือจากผลประโยชน์จากข้อมูลดังกล่าว

(3)       พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท หรือการให้ข้อมูลต่อบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ในการซื้อหรือขายหุ้นของบริษัท และควรละเว้นการซื้อหรือขายหุ้นบริษัทในช่วงเวลาก่อนที่จะเผยแพร่งบการเงิน หรือเผยแพร่สถานะของ บริษัทรวมถึงข้อมูลสำคัญ

(4)       ในกรณีที่เกิดข่าวลือ หรือการรั่วไหลของข้อมูลที่ยังไม่สมบูรณ์และยังไม่ได้เปิดเผย จะต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อนำเสนอผู้บริหารพิจารณาชี้แจงข้อเท็จจริง หรือเปิดเผยต่อสาธารณะ

 

6.        ความรับผิดชอบต่อบริษัท และทรัพย์สินของบริษัท

6.1     การปกป้องทรัพย์สินของบริษัท

บริษัทส่งเสริมให้ผู้บริหารและพนักงานใช้ทรัพยากรและทรัพย์สินของบริษัทอย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุดเพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันและการให้บริการที่ดีแก่ลูกค้า โดยกำหนดเป็นแนวปฏิบัติของผู้บริหารและพนักงาน ดังนี้

(1)      จะต้องใช้ทรัพย์สินและทรัพยากรของบริษัทอย่างประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด

(2)      จะต้องช่วยกันดูแลมิให้ทรัพย์สินใดๆ ของบริษัทเสื่อมค่าหรือสูญหายโดยมิชอบ

 

6.2    การจัดทำเอกสาร

(1)      จะต้องจัดทำเอกสารต่างๆ ด้วยความสุจริต รอบคอบ และเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

(2)      ห้ามมิให้ปลอมแปลงหนังสือ รายงาน หรือเอกสารของบริษัท

 

6.3    การใช้คอมพิวเตอร์และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

(1)    คอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ และสารสนเทศต่างๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานถือเป็นทรัพย์สินของบริษัท ผู้บริหารและพนักงานไม่ควรใช้คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

(2)      ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปิดเผยข้อมูลที่อยู่ในระบบข้อมูลของบริษัท หรือข้อมูลที่บริษัท   ซื้อมาโดยไม่ได้รับอนุญาต

(3)      ห้ามผู้บริหารและพนักงานเปลี่ยนแปลง ทำซ้ำ ลบทิ้ง หรือทำลายข้อมูลของบริษัท โดยไม่ได้รับอนุญาต

(4)      ห้ามผู้บริหารและพนักงานนำซอฟต์แวร์ที่ผิดกฎหมายมาใช้ และห้ามคัดลอกซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ด้วยเหตุผลใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากบริษัทผู้ผลิตซอฟต์แวร์นั้นๆ

(5)      ห้ามผู้บริหารและพนักงานปรับแต่งอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ หรือติดตั้งอุปกรณ์ใดๆ ที่นอกเหนือจาก อุปกรณ์มาตรฐานที่บริษัทติดตั้งให้ นอกจากได้รับอนุญาตเป็นกรณีไป

(6)      ห้ามผู้บริหารและพนักงานใช้อีเมล์ของบริษัทในการส่งต่อข้อความที่กล่าวร้าย ทำให้เสื่อมเสีย หรือข้อความที่หยาบคาย ลามก ข่มขู่ ก่อกวน หรือสร้างความรำคาญให้กับผู้อื่น

(7)      ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อินเทอร์เน็ตในการแสวงหาข้อมูล และความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงาน และจะต้องหลีกเลี่ยงเว็บไซต์ที่ผิดกฎหมายหรือละเมิดศีลธรรมอันดีงาม

(8)      ผู้บริหารและพนักงานควรใช้อุปกรณ์สื่อสารอื่นๆ ที่บริษัทจัดให้ อาทิ โทรศัพท์ โทรสาร โทรศัพท์มือถือ อย่างมีจิตสำนึกและรับผิดชอบ โดยคำนึงถึงประโยชน์ของบริษัทเป็นหลัก

 

6.4    การต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

บริษัทต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ  โดยไม่มีนโยบายเสนอเงิน สิ่งจูงใจ ของกำนัล  สิทธิประโยชน์พิเศษ ในรูปแบบใดๆ ไม่ว่าทางตรง ทางอ้อม หรือผ่านบุคคลที่สามแก่ลูกค้า คู่ค้าของบริษัท  หน่วยงานภายนอกหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อให้ได้มาหรือคงไว้ซึ่งประโยชน์หรือความได้เปรียบทางธุรกิจ รวมทั้งไม่มีนโยบายจ่ายเงินรางวัลหรือการจ่ายเงินอื่นใดเพื่อเร่งการดำเนินการหรืออำนวยความสะดวก  ยกเว้นการให้การเลี้ยงรับรองทางธุรกิจตามประเพณีนิยม ส่วนลดการค้า และโครงการส่งเสริมการขายของบริษัท

 

6.5     ทรัพย์สินทางปัญญา

ทรัพย์สินทางปัญญาของบริษัทได้แก่ ลิขสิทธิ์ต่างๆ  สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทาง  การค้า เป็นสิ่งสำคัญในการรักษาความได้เปรียบทางการแข่งขันของบริษัท  ดังนั้น กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนมีหน้าที่ปกป้อง รักษา และพิทักษ์สิทธิ์ที่บริษัทมีต่อทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด และใช้สิทธิ์เหล่านั้นอย่างรับผิดชอบ

 

นอกจากนี้  กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนต้องเคารพสิทธิ์ที่ชอบด้วยกฎหมายในทรัพย์สินทางปัญญาของบุคคลอื่นด้วย

 

6.6     สิทธิมนุษยชน

บริษัทสนับสนุนและเคารพในสิทธิมนุษยชน  และจะดำเนินธุรกิจตามหลักการและเจตนารมณ์ที่ประกาศในปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชนของสหประชาชาติ (Universal Declaration of Human Rights) ภายใต้ขอบเขตอำนาจของบริษัท และจะไม่มีส่วนร่วมกับการกระทำใดๆ ที่ขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชน

 

7.        ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

7.1     ข้อพึงปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

บริษัทตระหนักดีว่า ผู้ถือหุ้นคือเจ้าของกิจการ และบริษัท  มีหน้าที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ผู้ถือหุ้นในระยะยาว จึงกำหนดให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้

(1)      ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ด้วยความระมัดระวัง รอบคอบ และเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่และรายย่อยเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหุ้นโดยรวม

(2)      นำเสนอรายงานสถานภาพของบริษัท ผลประกอบการ ฐานะทางการเงิน การบัญชี และรายงานอื่นๆ โดยสม่ำเสมอ และครบถ้วนตามความเป็นจริง

(3)      แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทุกรายทราบอย่างเท่าเทียมกันถึงแนวโน้มในอนาคตขององค์กรทั้งในด้านบวกและด้านลบ ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นไปได้ มีข้อมูลสนับสนุนและมีเหตุมีผลอย่างเพียงพอ

(4)  ห้ามไม่ให้แสวงหาผลประโยชน์ให้ตนเองและผู้อื่นโดยใช้ข้อมูลใดๆ ของบริษัท ซึ่งยังไม่ได้เปิดเผยต่อสาธารณะ หรือดำเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับองค์กร

 

7.2    ข้อพึงปฏิบัติต่อพนักงาน

บริษัทมีนโยบายที่จะปฏิบัติต่อพนักงานของบริษัทด้วยความเป็นธรรม เนื่องจากบริษัทตระหนักดีว่าพนักงานเป็นทรัพยากรที่สำคัญและมีคุณค่ายิ่งสำหรับบริษัท และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของบริษัท ต่อลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องอื่น  บริษัทมีนโยบายในการส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมองค์กรที่แข็งแกร่ง โดยการสร้างคุณค่าเพิ่มของงานที่ปฏิบัติรวมถึงเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ส่งเสริมให้มีการพัฒนาในศักยภาพของพนักงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายดังกล่าว บริษัทฯ จึงยึดถือหลักการปฏิบัติต่อพนักงานดังนี้  

(1)      ปฏิบัติต่อพนักงานด้วยความสุภาพ และให้ความเคารพต่อความเป็นปัจเจกชนและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์

(2)      ให้ผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อพนักงาน

(3)      ดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

(4)      การแต่งตั้งและโยกย้าย รวมถึงการให้รางวัลและการลงโทษพนักงาน กระทำด้วยความสุจริตใจ และตั้งอยู่บนพื้นฐานของความรู้ ความสามารถ และความเหมาะสมของพนักงานนั้น

(5)      ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาความรู้ ความสามารถของพนักงาน โดยให้โอกาสอย่างทั่วถึง และสม่ำเสมอ

(6)      รับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้ทางวิชาชีพของพนักงาน

(7)      ปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานอย่างเคร่งครัด

(8)      หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่ไม่เป็นธรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อความมั่นคงในหน้าที่การงานของพนักงาน หรือคุกคามและสร้างความกดดันต่อสภาพจิตใจของพนักงาน

(9)      ให้พนักงานร้องเรียนในกรณีไม่ได้รับความเป็นธรรมตามระบบและกระบวนการที่กำหนด

 

7.3    ข้อพึงปฏิบัติต่อลูกค้า

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญของความพึงพอใจที่มีต่อความสำเร็จของธุรกิจของบริษัท จึงมีเจตจำนงที่จะแสวงหาวิธีการที่จะสนองความต้องการของลูกค้าให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดเวลาและได้กำหนดเป็นนโยบายและข้อปฏิบัติไว้ดังต่อไปนี้

(1)      ส่งมอบสินค้าและให้บริการที่มีคุณภาพ ตรงตามหรือสูงกว่าความคาดหมายของลูกค้าในราคาที่เป็นธรรม

(2) ให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องและเพียงพอและทันต่อเหตุการณ์แก่ลูกค้า เพื่อให้ทราบเกี่ยวกับสินค้าและบริการ โดยไม่มีการกล่าวเกินความเป็นจริงที่เป็นเหตุให้ลูกค้าเข้าใจผิดเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ หรือเงื่อนไขใดๆ ของสินค้าหรือบริการนั้นๆ

(3)      ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่มีต่อลูกค้าอย่างเคร่งครัด กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามเงื่อนไข      ข้อใดได้ ต้องรีบแจ้งให้ลูกค้าทราบเพื่อร่วมกันพิจารณาหาแนวทางแก้ไขปัญหา

(4)      ติดต่อกับลูกค้าด้วยความสุภาพ มีประสิทธิภาพ และเป็นที่วางใจได้ของลูกค้า

(5)    จัดให้มีระบบและกระบวนการที่ลูกค้าร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพ ปริมาณ ความปลอดภัย ของสินค้าและบริการ รวมทั้งความรวดเร็วในการตอบสนองหรือส่งมอบ และการดำเนินการอย่างถึงที่สุดเพื่อให้ลูกค้าได้รับการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

(6)      รักษาความลับของลูกค้าและไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้ที่เกี่ยวข้องโดยมิชอบ

(7)      ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้สินค้าและบริการของบริษัทให้มีประสิทธิภาพ เป็นประโยชน์กับลูกค้าสูงสุด

 

7.4    ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่ค้าและ/หรือเจ้าหนี้

บริษัทมีนโยบายที่จะให้การปฏิบัติต่อคู่ค้า และ/หรือเจ้าหนี้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม โดยคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของบริษัท และตั้งอยู่บนพื้นฐานของการได้รับผลตอบแทนที่เป็นธรรมต่อ  ทั้งสองฝ่าย หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ รวมทั้งปฏิบัติตาม    พันธสัญญา ให้ข้อมูลที่เป็นจริง รายงานที่ถูกต้อง การเจรจาแก้ปัญหาและหาทางออกตั้งอยู่บนพื้นฐานของความสัมพันธ์ทางธุรกิจ โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)      ไม่ใช้โอกาสในการเป็นผู้บริหารหรือพนักงานที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ จัดหาบริการต่างๆ หรือเพื่อหาประโยชน์ส่วนตน

(2)      ไม่เรียก หรือไม่รับ หรือจ่ายผลประโยชน์ใดๆ ที่ไม่สุจริตในการค้ากับคู่ค้าอย่างเด็ดขาด

(3)      ปฏิบัติตามเงื่อนไข และพันธะสัญญาที่มีระหว่างกันกับคู่ค้าอย่างเคร่งครัด ไม่บังคับซื้อ-ขาย   สินค้าหรือจ่ายค่าบริการต่อคู่ค้าแบบไม่เป็นธรรม

 

 

7.5     ข้อพึงปฏิบัติต่อคู่แข่งทางการค้า

บริษัทมีนโยบายสนับสนุนและส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าอย่างเสรีและเป็นธรรม 

 

บริษัทไม่มีนโยบายในการแข่งขันทางการค้าโดยใช้วิธีการใดๆ ให้ได้มาซึ่งข้อมูลของคู่แข่งขันอย่างผิดกฎหมาย และขัดต่อจริยธรรม โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)      ประพฤติปฏิบัติภายใต้กรอบกติกาของการแข่งขันที่ดี

(2)      ไม่แสวงหาข้อมูลที่เป็นความลับของคู่แข่งทางการค้าด้วยวิธีการที่ไมสุจริตหรือไม่เหมาะสม

(3)      ไม่ทำลายชื่อเสียงของคู่แข่งทางการค้าด้วยการกล่าวหาในทางร้าย

 

7.6     ข้อพึงปฏิบัติด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และส่วนรวม

บริษัทมีนโยบายมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจบนพื้นฐานของความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมที่ดี โดยมีแนวปฏิบัติดังต่อไปนี้

(1)      บริษัทจะปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับต่างๆ ในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของชุมชนที่บริษัท เข้าไปดำเนินการ

(2)      บริษัทจะดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของพนักงานอยู่เสมอ

(3)      ผู้บริหารและพนักงานจะต้องเอาใจใส่อย่างจริงจังต่อกิจกรรมทั้งปวงที่จะเสริมสร้างคุณภาพ   อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

(4)      บริษัทจะเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของการดำเนินงานของบริษัท ต่อความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม

 

7.7     ข้อพึงปฏิบัติด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

บริษัทมุ่งมั่นที่จะพัฒนาปรับปรุงและผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งเน้นการคัดสรรวัตถุดิบ ที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับมาตรฐานของสินค้า  และตระหนักถึงความปลอดภัย ของพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า สิ่งแวดล้อม และชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากองค์กร   โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดกฎหมาย และข้อกำหนดอื่นๆตามแนวปฏิบัติสากล ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นในการสร้างทัศนคติและวัฒนธรรมองค์กรเพื่อให้พนักงานมีความรับผิดชอบต่อสังคมที่อยู่ร่วมกัน

 

8.        การดูแลให้มีการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ

บริษัทกำหนดให้เป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ ผู้บริหารและพนักงานทุกคนที่จะต้องรับทราบ ทำความเข้าใจ และปฏิบัติตามนโยบายและข้อปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจนี้อย่างเคร่งครัด ผู้บริหารทุกระดับในองค์กร จะต้องดูแลรับผิดชอบและถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะดำเนินการให้พนักงานภายใต้สายบังคับบัญชาของตนทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจของบริษัทอย่างจริงจัง

 

บริษัทไม่พึงปรารถนาที่จะให้การกระทำใดๆ ที่ผิดกฎหมาย ขัดกับหลักจริยธรรมที่ดีเกิดขึ้น หากกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานผู้ใดกระทำผิดจริยธรรมที่กำหนดไว้ หรือทำให้พนักงานอื่นกระทำผิดจริยธรรมโดยเจตนา หรือไม่แจ้งต่อบริษัท เมื่อพบเห็นการกระทำผิดจริยธรรมของพนักงานอื่น จะได้รับโทษทางวินัยอย่างเคร่งครัด และหากมีการกระทำที่เชื่อได้ว่าผิดกฎหมาย กฎเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับของรัฐ บริษัทจะส่งเรื่องให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดำเนินการต่อไปโดยไม่ชักช้า

 

9.        การรับข้อร้องเรียนด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือ เลขานุการบริษัท เป็นผู้พิจารณารับเรื่องร้องเรียนและแจ้งเบาะแสด้านการกำกับดูแลกิจการและจรรยาบรรณทางธุรกิจ และการกระทำที่อาจทำให้เกิดความสงสัยได้ว่าเป็นการทุจริตและคอรัปชั่น ที่เกิดขึ้นกับบริษัท โดยทางตรง หรือทางอ้อม ผ่านช่องทางการรับเรื่องดังนี้

 

ผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจ้งเบาะแส หรือข้อร้องเรียน พร้อมชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ ส่งมายังช่องทางรับเรื่อง ดังนี้

1.         แจ้งผ่านช่องทาง อีเมล์ของ

1.1.        ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ wutichai@cenplc.com

1.2.        เลขานุการบริษัท  ที่ jantharat@cenplc.com

2.         ส่งไปรษณีย์ ปิดผนึก มายัง

2.1.        คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง   “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ

2.2.        คุณจันทรัษฎ์   สอดส่องจิตร    “เลขานุการบริษัท”

บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี

เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120

 

 

ทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่  วันที่ 2 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป

 


(ุคุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง)

ประธานกรรมการบริษัท

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)