รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


รายงานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการอิสระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

1.        ดร.วิศิษฐ์                  องค์พิพัฒน์กุล      ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

2.       นายจักรธาร              โยธานันท์            กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

3.       นายยรรยง                วัฒนวงศ์พิทักษ์     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

 

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารระดับสูง คณะกรรมการบริษัทจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เพื่อทำหน้าที่เสนอนโยบายผลตอบแทน แนวทางการจ่ายค่าตอบแทน สำหรับคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ตลอดจนผู้บริหารระดับสูงให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบซึ่งสอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัทและสภาวะเศรษฐกิจอยู่เสมอ

ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ประชุมจำนวน 1 ครั้ง เพื่อพิจารณาและให้ความเห็นชอบต่อคณะกรรมการบริษัทโดยสรุป ดังนี้

- พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ในอัตราที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และเป็นอัตราที่เทียบเคียงกับอุตสาหกรรมในลักษณะเดียวกัน รวมถึงผลการดำเนินงานของบริษัท ในปี 2563 ได้พิจารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยเห็นชอบให้จ่ายค่าเบี้ยประชุมเป็นรายครั้ง

- พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดอัตราการปรับขึ้นเงินเดือนและโบนัสประจำปีของผู้บริหารระดับสูง ให้อยู่ในอัตราที่เหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับผลการดำเนินงานของบริษัท

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย พร้อมทั้งเสนอและให้ความเห็นชอบค่าตอบแทนคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย ต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติงานโดยใช้หลักความเสมอภาค ยุติธรรม และโปร่งใส เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ตามที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกำหนด

 

 คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง

ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน