รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น

         คณะกรรมการตรวจสอบบริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ประกอบด้วยกรรมการอิสระผู้ทรง คุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน ที่มีประสบการณ์และมีคุณสมบัติครบถ้วน ในระหว่างปี 2563 มีการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบรวมทั้งสิ้น 5 ครั้ง   รายนามของกรรมการตรวจสอบและจำนวนครั้งที่กรรมการแต่ละท่านเข้าร่วมประชุม มีดังนี้

                                                                                                                          จำนวนครั้ง

          ดร.วิศิษฐ์     องค์พิพัฒนกุล                 ประธานกรรมการตรวจสอบ                               5/5

          นายยรรยง   วัฒนวงศ์พิทักษ์                   กรรมการตรวจสอบ                                         3/5    

          รศ.ดร.ภูษิต  เลิศวัฒนารักษ์  1                 กรรมการตรวจสอบ                                         2/2            

          นายจักรธาร  โยธานันท์  2                      กรรมการตรวจสอบ                                        3/3            

         1  ครบกำหนดออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563

         2  เข้ารับตำแหน่งกรรมการตรวจสอบ เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2563

         คณะกรรมการตรวจสอบปฏิบัติภารกิจอย่างอิสระภายใต้ขอบเขต หน้าที่ และความรับผิดชอบตามกฎบัตรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท  เพื่อช่วยในการสอบทานให้บริษัทฯมีการกำกับดูแลกิจการอย่างเพียงพอ สอดคล้องกับข้อกำหนดและแนวทางปฏิบัติที่ดีสำหรับคณะกรรมการตรวจสอบของสำนักงานกำกับหลักทรัพย์  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยคณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อพิจารณาและให้ข้อคิดเห็นในเรื่องที่สำคัญร่วมกับฝ่ายบริหาร ผู้สอบบัญชี ผู้ตรวจสอบภายใน และได้รายงานผลการปฏิบัติงานรวมถึงข้อเสนอแนะต่าง ๆ ต่อคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกไตรมาส เพื่อให้มีการดำเนินการในเรื่องที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร  สรุปสาระสำคัญดังนี้    

รายงานทางการเงิน           

-    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานข้อมูลทางการเงินรายไตรมาสและงบการเงินประจำปี 2563 ซึ่งผ่านการสอบทานและตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว โดยได้เชิญผู้บริหารและผู้สอบบัญชีเข้าร่วมหารือในการสอบทานความถูกต้อง

ครบถ้วน ก่อนที่จะให้ความเห็นชอบต่อรายงานทางการเงิน  รายการปรับปรุงบัญชีที่มีผลกระทบต่อรายงานทางการเงินอย่างมีนัยสำคัญ รวมถึงความเพียงพอในการเปิดเผยข้อมูลและข้อสังเกตของผู้สอบบัญชี

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับการรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินของบริษัทฯว่า รายงานทางการเงินดังกล่าว  ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องในสาระสำคัญตามข้อกำหนดกฎหมายและมาตรฐานการรายงทางการเงินมีความ เชื่อถือได้และทันเวลา  การเลือกใช้นโยบายบัญชีที่มีความสมเหตุสมผล   รวมทั้ง มีการเปิดเผยข้อมูลที่มีนัยสำคัญในหมายเหตุประกอบงบการเงินอย่างเพียงพอและครบถ้วน เป็นประโยชน์กับผู้ใช้งบการเงิน  นอกจากนี้คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุม ร่วมกับผู้สอบบัญชีเป็นการเฉพาะ 1 ครั้งโดยไม่มีฝ่ายจัดการเข้าร่วม เพื่อหารือเกี่ยวกับแผนการสอบบัญชี ความเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที่และการแสดงความเห็นของผู้สอบบัญชี  โดยให้ความสำคัญกับการนำเสนอข้อมูลอย่างถูกต้อง ครบถ้วน เพียงพอ   

ระบบควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การบริหารความเสี่ยงและการกำกับดูแลกิจการที่ดี

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล โดยพิจารณาจากรายงานสรุปผลการตรวจสอบภายในและการติดตามผลจากผู้ตรวจสอบภายในเป็นประจำทุกไตรมาส ตามแผนงานที่ได้อนุมัติซึ่งครอบคลุมระบบงานที่สำคัญของบริษัทฯ และได้ให้ข้อแนะนำที่เป็นประโยชน์ต่อระบบการควบคุมภายในเพื่อให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้นตลอดจนการพิจารณาทบทวนระบบการควบคุมภายในของบริษัทฯตามแบบประเมินของ COSO ปี 2013 ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทั้งนี้ ไม่พบประเด็นหรือข้อบกพร่องที่อาจส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างมีนัยสำคัญ แสดงให้เห็นว่าบริษัทฯให้ความสำคัญต่อการควบคุมภายใน สามารถสร้างความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลได้ว่าบริษัทฯมีระบบควบคุมภายในที่เพียงพอ มีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้กำกับดูแลงานตรวจสอบภายใน   โดยได้สอบทานขอบเขตการปฏิบัติงานและภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นอิสระ รวมถึงความเพียงพอของบุคลากรในหน่วยงานเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินกิจกรรมการตรวจสอบภายในเป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิผล นอกจากนี้ ได้พิจารณาและอนุมัติแผนการตรวจสอบประจำปีของผู้ตรวจสอบภายใน ที่จัดทำขึ้นตามระดับและแนวความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯและครอบคลุมบริษัทย่อยมีการปรับแผนการตรวจสอบให้สอดคล้องกับความเสี่ยงที่เปลี่ยนแปลงไป ตลอดจนสอบทานผลการปฏิบัติงานตามแผนงานและดัชนีวัดผลของหน่วยงานตรวจสอบภายใน ติดตามความคืบหน้าของการปฏิบัติงานตามแผนตรวจสอบภายใน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่าระบบการตรวจสอบภายในของบริษัทฯเป็นไปอย่างมีอิสระ เพียงพอ เหมาะสมและมีประสิทธิผล การปฏิบัติงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ มีการประสานงานที่ดีกับฝ่ายบริหารและผู้สอบบัญชี  และให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบเป็นอย่างดี

-       คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานให้บริษัทฯมีระบบการบริหารความเสี่ยง (Risk Management) ที่เหมาะสมและมีประสิทธิผลโดยได้ทบทวนปัจจัยความเสี่ยงที่สำคัญของบริษัทฯซึ่งได้แสดงไว้ในรายงานประจำปี

-   บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) ได้ส่งเสริมให้พนักงานทุกระดับมีจิตสำนึกในจริยธรรมและคุณธรรมอย่างสม่ำเสมอ สร้างความตระหนักรู้ในเรื่องการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อให้เกิดเป็น วัฒนธรรมและค่านิยมขององค์กร ผ่านทางนโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่นที่มีแนวทางในการชี้เบาะแสให้กับ ผู้บริหารและพนักงานทุกระดับ และได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่วมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเพื่อเพิ่มประสิทธิผลในด้านการกำกับดูแลกิจการ โดยบริษัทฯ ได้ยื่น แบบประเมินตนเองในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น” เพื่อขอรับการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC)  และได้รับการรับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการ CAC แล้ว 

การปฏิบัติตามกฎเกณฑ์

-    คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานบริษัทฯเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  กฎระเบียบของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ  คณะกรรมการกำกับตลาดทุนและกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงข้อผูกพันที่บริษัทฯ มีไว้กับบุคคลภายนอก คณะกรรมการตรวจสอบ ไม่พบประเด็นที่เป็นสาระสำคัญในเรื่องการปฏิบัติที่ขัดต่อกฎหมายและข้อกำหนดดังกล่าว  


รายการที่เกี่ยวโยงกัน

รายการได้มาและจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 

-      คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาการทำรายการระหว่างบริษัทฯกับบุคคลหรือนิติบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  คณะกรรมการกำกับตลาดทุน  และหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ ที่กำหนด เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานงานบัญชีและการเงินว่ารายการทางการค้าหรือรายการให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่เกี่ยวโยงกันนั้น บริษัทดำเนินการตามเงื่อนไขทางธุรกิจปกติที่มีเงื่อนไขการค้าทั่วไปซึ่งมีความสมเหตุสมผล  เป็นธรรมและเป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ รวมทั้ง รายการที่มีสาระสำคัญได้รับการเปิดเผยและแสดงรายการในงบการเงินและหมายเหตุประกอบงบการเงินแล้ว อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯ ที่มีขนาดใหญ่หรือมูลค่าสูงๆ ซึ่งมีผลกระทบต่อฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทฯตามหลักเกณฑ์และแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ  และคณะกรรมการกำกับตลาดทุน คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบกับรายงานของผู้บริหารสายงานบัญชีและการเงินว่ารายการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทฯที่ได้พิจารณานั้น บริษัทฯดำเนินการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด  อย่างถูกต้อง ครบถ้วนแล้ว   

การรักษาคุณภาพของคณะกรรมการตรวจสอบ

-   คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันและได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัทเป็นประจำทุกปี  ซึ่งกฎบัตรดังกล่าวยังคงมีความสมบูรณ์และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และมีความเห็นว่าการปฏิบัติภารกิจภายใต้กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบนั้นมีความครบถ้วนสมบูรณ์

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงาน โดยการประเมินตนเองตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบและตามแนวทางการกำกับดูแลกิจการที่ดี และจากผลการประเมิน คณะกรรมการตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นอิสระ สอดคล้องตามแนวทางการปฏิบัติที่ดีและกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ อันมีส่วนช่วยเสริมสร้างระบบการกำกับดูแลกิจการที่ดีได้อย่างมีประสิทธิภาพ

-     คณะกรรมการตรวจสอบได้จัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบให้คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอทุกไตรมาส  โดยในปี 2563 ได้รายงานให้คณะกรรมการบริษัททราบจำนวนรวม 4 ครั้ง 

 

ผู้สอบบัญชีภายนอก

-    คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาประเมินความเป็นอิสระและผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชี ในปี 2563 และเห็นว่า   ผลการปฏิบัติงานโดยรวมอยู่ในระดับที่น่าพอใจ มีความเป็นอิสระเพียงพอ

-      สำหรับปี 2563 บริษัทฯ ได้พิจารณาคัดเลือกสำนักงานซึ่งอยู่ในรายชื่อผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ กำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ   จากคุณภาพของสำนักงานและรายละเอียดค่าธรรมเนียมในการตรวจสอบบัญชีที่ยื่นข้อเสนอมา  คณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นชอบเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทฯให้ขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแต่งตั้งนางสาวซูซาน เอี่ยมวณิชชา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 และ/หรือ นายสุชาติ พานิชย์เจริญ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4475  และ/หรือ  นางสาวชื่นตา ชมเมิน  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7570   และ/หรือ  นางสาววันดี   เอี่ยมวณิชชา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8210 และ/หรือ นายเกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต  เลขที่ 9922 แห่งบริษัท เอส พี ออดิท จำกัด (“SP AUDITW”) เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สำหรับปี 2563 และขออนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินประจำปี 2563 และค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ และงบการเงินรวม เป็นจำนวนเงินรวม 1,500,000. - บาท  

ความเห็นและข้อสังเกตโดยรวม

จากการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจสอบในปี 2563 ทำให้เชื่อได้ว่าบริษัทฯมีระบบบัญชีและรายงานทางการเงิน ที่ถูกต้องเชื่อถือได้  มีการควบคุมภายในที่เพียงพอและเหมาะสม มีการบริหารความเสี่ยงที่มีประสิทธิผล มีการกำกับดูแลกิจการที่ดี รวมทั้งมีการปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ

 

ในการปฏิบัติงาน  คณะกรรมการตรวจสอบได้ใช้ความรู้ ความสามารถ ประกอบกับความระมัดระวังรอบคอบและมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอ และไม่มีข้อจำกัดในการได้รับข้อมูล ทรัพยากร และความร่วมมือทั้งจากผู้บริหาร พนักงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง   ตลอดจนได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะต่างๆ อย่างสร้างสรรค์และตรงไปตรงมา  เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายอย่างเท่าเทียมกัน

  

ในนามคณะกรรมการตรวจสอบ  คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง
    

 ประธานกรรมการตรวจสอบ