รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ
 
     
 
                                                            หรือ ส่งไปรษณีย์ ติดผนึกมายัง
                                                           ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล "ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบ"
                                                           คุณเชิดศักดิ์ กู้เกียรตินันท์ "ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร"
                                                           คุณจันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร "เลขานุการบริษัท"

                                                            บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)
                                                            1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม.10120
                                                            โทรศัพท์ 02-049-1041 ถึง 3
                                                            โทรสาร  02-049-1045