รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


หลักปฏิบัติที่ 7      รักษาความน่าเชื่อถือทางการเงิน และการเปิดเผยข้อมูล (Ensure Disclosure and Financial Integrity)


บริษัทเปิดเผยข้อมูลผ่านช่องทางที่เข้าถึงได้ง่ายและหลากหลาย ซึ่งเผยแพร่ข้อมูลทั้งข้อมูลภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านช่องทางของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายเกิดความมั่นใจ ดังนี้

1.  การกำกับดูแลกิจการ   บริษัทได้จัดทำและได้มีการเปิดเผยนโยบายการกำกับดูแลกิจการ จรรยาบรรณทางธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน เป็นลายลักษณ์อักษรให้เป็นคู่มือแก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ทั้งยังจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ และบนเว็บไซต์ของบริษัท รวมทั้งนโยบายและแนวทางการปฏิบัติต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทมีรายงานผลการปฏิบัติตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทบริษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่ทางแบบแสดงรายงานประจำปี (แบบ56-1) รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

2. เปิดเผยข้อมูลสำคัญทั้งข้อมูลทางการเงินและไม่ใช่ข้อมูลทางการเงิน  บริษัทได้ดำเนินการเปิดเผยข้อมูลสำคัญของบริษัท ทั้งข้อมูลทางการเงินและข้อมูลที่มิใช่ข้อมูลทางการเงินตามข้อกำหนดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. อย่างถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา โปร่งใส ซึ่งผ่านการพิจารณาตรวจสอบตามขั้นตอนที่กำหนดไว้  โดยเผยแพร่ ผ่านช่องทางตลาดหลักทรัพย์  และ เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ดังนี้

·      ข้อมูลที่เปิดเผยในแบบแสดงรายงานข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1) และรายงานประจำปีของบริษัท บริษัทได้จัดทำและเปิดเผยชัดเจน ครบถ้วน ตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก.ล.ต. เพื่อประโยชน์สำหรับผู้ถือหุ้นในการพิจารณาตัดสินใจ โดยได้มีการดูแลปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ โดยเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

ในปี 2563 ที่ผ่านมา บริษัทไม่ได้รับการดำเนินการจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ก..ต. อันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

·      ด้านงบการเงินประจำปีและงบการเงินประจำไตรมาส บริษัทได้จัดทำงบการเงิน ซึ่งผ่านกระบวนการพิจารณาตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัท และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ  และอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และนำส่งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. ทั้งนี้ได้เปิดเผยต่อผู้ถือหุ้นหรือนักลงทุน ก่อนครบระยะเวลาที่กำหนด พร้อมเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญเพิ่มเติมอย่างเพียงพอในหมายเหตุประกอบงบการเงิน  และจัดให้มีคำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพื่อประกอบการเปิดเผยงบการเงินทุกไตรมาส ซึ่งผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุนทั่วไปสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจในการลงทุน

·      การรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส  บริษัทมีการรายงานผลการดำเนินงานทุกไตรมาส ในกรณีที่กำไรสุทธิตามงบการเงินล่าสุดมีการเปลี่ยนแปลงจากงบการเงินในงวดเดียวกันของปีก่อนเกินกว่าร้อยละยี่สิบ บริษัทได้มีการเผยแพร่คำอธิบายผลการดำเนินงานรายไตรมาส ผ่านระบบเผยแพร่ข้อมูลของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีของบริษัท เป็นผู้ที่มีความรู้ ความชำนาญ มีความเป็นอิสระ และได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท / บริษัทย่อย /บริษัทร่วม/ ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทอย่างแท้จริง  ทั้งนี้บริษัทได้เปิดเผยค่าสอบบัญชี และค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีไว้ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี” ของรายงานประจำปี

ในปี 2563 ได้เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส และงบการเงินประจำปี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้ และงบการเงินของบริษัทได้รับการรับรองแบบไม่มีเงื่อนไข และไม่มีข้อสังเกต จากผู้สอบบัญชีของบริษัท บริษัทได้นำส่งงบการเงินต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ สำนักงาน ก..ตรงต่อเวลาและ ไม่ถูกสั่งแก้ไขงบการเงินแต่อย่างใด และไม่ได้รับการดำเนินการอันเนื่องมาจากการเปิดเผยข้อมูลไม่เป็นไปตามข้อกำหนด

3. การกำกับดูแลการจัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน   บริษัทตระหนักถึงการจัดทำรายงานทางการเงินให้มีข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีที่เป็นอิสระ  และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทก่อนเผยแพร่ต่อผู้ถือหุ้น และเพื่อให้เกิดความมั่นใจคณะกรรมการบริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน เปิดเผยไว้ในรายงานประจำปี และ  แบบ 56-1 ควบคู่กับรายงานของผู้สอบบัญชี  โดยรายงานดังกล่าวได้แสดงถึงการปฏิบัติตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป และใช้นโยบายบัญชีที่เหมาะสม ถือปฏิบัติสม่ำเสมอ ซึ่งนักลงทุนสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาตัดสินใจ

4. การเปิดเผยการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน (รายการระหว่างกัน) และ/หรือ การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ การทำรายการดังกล่าวของบริษัทจะต้องได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและอนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท เพื่อขจัดปัญหาความขัดแย้งทางผลประโยชน์อย่างรอบคอบ มีเหตุผล และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทและผู้ถือหุ้น บริษัทจัดให้มีการเปิดเผยรายการดังกล่าวที่ได้รับการพิจารณาและอนุมัติ  โดยปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสำนักงาน ก.ล.ต. เปิดเผยชื่อบุคคลที่ทำรายการ ความสัมพันธ์ ลักษณะของรายการ และมูลค่าของรายการ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท  พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี  ในหัวข้อ “รายการระหว่างกัน” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “12. รายการระหว่างกัน”

ในปี 2563 คณะกรรมการบริษัทได้อนุมัติการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน 1 รายการ เป็นการทำรายการกับบริษัทย่อย ซึ่งเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันที่ได้รับการยกเว้น และ/หรือการได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ 3 รายการ ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 

5. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท และบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง ได้แก่ คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ โดยจัดทำแบบรายงานต่างๆ ตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการและผู้บริหาร และรายงานต่อ สำนักงาน ก.ล.ต. ดังนี้

·     รายงานการเปลี่ยนแปลงการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัททุกครั้ง เมื่อมีการ ซื้อขาย โอน หรือรับโอน (แบบ 59) ภายใน 3 วันทำการนับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง

·     การแสดงชื่อบุคคลในระบบข้อมูลรายชื่อกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (แบบ 35-E1) ภายใน 7 วันทำการนับแต่วันที่มีดำรงตำแหน่ง

ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร รวมถึงคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลดังกล่าว ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการซื้อขายหลักทรัพย์ การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท กรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำรายการสรุปไว้ในรายงานประจำปี  ในหัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8. โครงสร้างการจัดการ” 

6. การกำหนดให้กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ต้องรายงานการมีส่วนได้เสียของตนและบุคคลที่มีความเกี่ยวข้อง  ซึ่งเป็นส่วนได้เสียที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการกิจการของบริษัท ให้รายงานต่อบริษัททราบทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลง  โดยมีมาตรการดูแลและนโยบายให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ได้กำหนดไว้ ดังนี้

·     รายการมีส่วนได้เสียเมื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารระดับสูงเป็นครั้งแรก

·     รายงานการมีส่วนได้เสียทุกครั้ง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

·     รายงานการมีส่วนได้เสียเป็นประจำทุกสิ้นปี

·     ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่ง และได้กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่โดยต่อเนื่อง กรรมการท่านนั้นไม่ต้องยื่นแบบรายงานใหม่ หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการมีส่วนได้เสีย

·     ให้กรรมการและผู้บริหารส่งแบบรายงานการมีส่วนได้เสีย แก่เลขานุการบริษัท ภายใน เดือน นับจากวันที่ได้รับการเลือกตั้ง / แต่งตั้ง และภายใน 15 วัน เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง และภายใน 30 วันต้องรายงานประจำปีนับจากวันสิ้นปี เลขานุการบริษัทจะต้องส่งสำเนารายงานการมีส่วนได้เสียนี้ให้แก่ประธานกรรมการบริษัท และประธานกรรมการตรวจสอบภายใน 7  วันทำการนับแต่วันที่ได้รับรายงาน

ในปี 2563 กรรมการบริษัทและผู้บริหาร ได้ดำเนินการจัดทำแบบรายงานการมีส่วนได้เสียกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงในรอบปีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  

7.  การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน บริษัทมีมาตรการดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน โดยกำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เรื่องความขัดแย้งของผลประโยชน์และการรักษาข้อมูลอันเป็นความลับที่ต้องปฏิบัติต่อบริษัท ผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสีย  และกำหนดไว้ในจรรยาบรรณพนักงาน ให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงาน ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์      มีความรับผิดชอบ มีวินัยและมีจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวมและต่อตนเองไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์เพื่อตนเองและ/หรือผู้อื่นโดยมิชอบ  รักษาผลประโยชน์และทรัพย์สินของบริษัท  โดยไม่นำข้อมูลและทรัพย์สินของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองและ/หรือผู้อื่น  และห้ามกระทำการอันเป็นการสนับสนุนบุคคลอื่นให้ทำธุรกิจแข่งขันกับบริษัทและบริษัทย่อย  ทั้งนี้ บริษัทยังได้กำหนดโทษสำหรับกรณีที่มีการฝ่าฝืนในการนำข้อมูลภายในของบริษัทไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัวไว้ในระเบียบของบริษัท โดยมีโทษตั้งแต่การตักเตือนด้วยวาจาถึงขั้นเลิกจ้าง

นอกจากนี้ในระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานของบริษัทก็มีการกำหนดในเรื่องดังกล่าว โดยกำหนดบทลงโทษทางวินัยไว้  ซึ่งกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนักงานก็ได้ปฏิบัติตามที่กำหนด

ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท ได้ปฏิบัติตามนโยบายกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด ไม่ปรากฏว่ามีการใช้ข้อมูลภายในของบริษัทไปในทางมิชอบ

8. การกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม  บริษัทได้กำหนดไว้ในพันธกิจของบริษัท เพื่อให้เป็นหลักปฏิบัติและดำเนินการให้เกิดเป็นรูปธรรม  ซึ่งถือเป็นภารกิจที่ทุกคนในองค์กรต้องมีส่วนร่วม

ในปี 2563 บริษัทได้เปิดเผยรายละเอียดข้อมูลไว้ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม” (Corporate Social Responsibility (CSR) Report 

9. การพบปะและสื่อสารข้อมูลระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานทั้งบริษัทและบริษัทย่อย  บริษัทและบริษัทย่อยจัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการบริหารกับผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงานเป็นประจำทุกสัปดาห์และทุกเดือน เพื่อรับทราบถึงเป้าหมายธุรกิจขององค์กรและกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ  โดยมีการสื่อสารให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน พร้อมทั้งเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้บรรลุเป้าหมายธุรกิจ

ในปี 2563 ประธานกรรมการบริษัทได้ให้ความสำคัญกับการเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน เป็นประจำทุกเดือน  โดยเสนอแนะหลักคิด กลยุทธ์เชิงรุกและปรัชญาการทำงาน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันอย่างเป็นอิสระ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการให้บรรลุเป้าหมายทางธุรกิจขององค์กร โดยในปี 2563 ได้เข้าร่วมประชุมเป็นประจำทุกเดือน 

นอกเหนือจากการเปิดเผยรายงานทางการเงิน หรือสารสนเทศอื่นๆ ต่อ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  และสำนักงาน  ก.ล.ต. ผ่านช่องทางต่างๆ ตามข้อกำหนดอย่างถูกต้อง ครบถ้วน และตรงเวลาแล้ว บริษัทยังได้เปิดเผยข้อมูลต่อไปนี้

1. เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้น โดยเปิดเผยสัดส่วนการถือหุ้น รายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 10 อันดับแรกของบริษัท ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นเพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันวันประชุม และเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com

2. เปิดเผยการเปลี่ยนแปลงการถือครองหุ้นของกรรมการและผู้บริหารระดับสูง โดยแสดงจำนวนหุ้นที่ถือ ณ ต้นปี   สิ้นปี และที่มีการซื้อขายระหว่างไว้ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างจัดการ หัวข้อย่อยเรื่องรายงานการเปลี่ยนแปลงการถือหลักทรัพย์ของกรรมการและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 หัวข้อ “8.1 คณะกรรมการบริษัท”

3. เปิดเผยลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย และวิเคราะห์ภาวะอุตสาหกรรมและศักยภาพในการแข่งขันของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงมีการวิเคราะห์ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัท ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “2. ลักษณะการประกอบธุรกิจ” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้

4. เปิดเผยโครงสร้างกลุ่มธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และแบบ 56-1 หัวข้อ “1.3 โครงสร้างการถือหุ้นของกลุ่มบริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้

5. เปิดเผยปัจจัยความเสี่ยงของบริษัทและบริษัทย่อย ลักษณะความเสี่ยง สาเหตุ และผลกระทบ รวมทั้งแนวทางการป้องกันหรือลดความเสี่ยง ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ปัจจัยความเสี่ยง” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ“3. ปัจจัยความเสี่ยง”

6. เปิดเผยรายชื่อกรรมการ  กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ รวมทั้งประวัติ บทบาท และหน้าที่ จำนวนครั้งของการเข้าร่วมประชุมของกรรมการแต่ละท่าน  สัดส่วนการถือหุ้น การดำรงตำแหน่งในบริษัทจดทะเบียน วัน เดือน ปี ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ  หัวข้อย่อยเรื่องสรุปจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม” และหัวข้อ “ข้อมูลส่วนบุคคลของคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 8.1 คณะกรรมการบริษัท เรื่องสรุปจำนวนครั้งการเข้าร่วมประชุม และหัวข้อ 9.2 คณะกรรมการชุดย่อย

7.  เปิดเผยนโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย รวมทั้งรูปแบบ ลักษณะ และจำนวนค่าตอบแทนที่แต่ละท่านได้รับจากการเป็นกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อย และนโยบายการค่าจ่ายค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูง สำหรับค่าตอบแทนประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทไม่มีนโยบายให้ค่าตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากค่าตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งได้รับจากบริษัทตามปกติซึ่งเปิดเผยในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”

8. เปิดเผยข้อมูลการเข้ารับการพัฒนาและฝึกอบรมของกรรมการในปีที่ผ่านมา ในหลักปฏิบัติที่ 3  เสริมสร้างคณะกรรมการที่มีประสิทธิผล หัวข้อย่อยการพัฒนากรรมการและผู้บริหาร ในรายงานประจำปี และ แบบ 56-1

9. เปิดเผยนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและบริษัทย่อย ในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการถือหุ้น  ข้อย่อยเรื่องนโยบายการจ่ายเงินปันผล” และแบบ 56-1 ในหัวข้อ 7.4 นโยบายการจ่ายเงินปันผล

10. เปิดเผยการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระและมีคุณสมบัติที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงาน ก.ล.ต.  รวมทั้งเปิดเผยค่าสอบบัญชีและค่าบริการอื่นๆ ที่จ่ายให้กับผู้สอบบัญชีหรือบริษัทสอบบัญชี ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”

11. เปิดเผยโครงสร้างองค์กรของบริษัท ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “โครงสร้างบริหารจัดการ” และแบบ   56-1  ในหัวข้อ “8.2 ผู้บริหาร เรื่อง โครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัท” และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และสามารถดาวน์โหลดได้

12. เปิดเผยการควบคุมภายในและ ผลการประเมินระบบควบคุมภายใน  ตามข้อกำหนดของสำนักงาน ก.ล.ต.  พร้อมรายงานการกำกับดูแลกิจการจากคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจำปี หัวข้อ “รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ” และแบบ56-1 ในหัวข้อ “เอกสารแนบ 5”

13. เปิดเผยนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระทำผิด ในหลักปฏิบัติที่ 6 ดูแลให้มีระบบการบริหารความเสี่ยง และการควบคุมภายในที่เหมาะสม ในรายงานประจำปี และแบบ 56-1 และผ่านเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

14. เปิดเผยงบการเงินของบริษัททุกรายไตรมาส ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

15. เปิดเผยรายงานประจำปีของบริษัท และหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท และสามารถดาวน์โหลดได้

16. เปิดเผยข้อบังคับ  วิสัยทัศน์ และพันธกิจของบริษัท ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

17.  เผยแพร่ข้อมูลและข่าวสารของบริษัท ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท

ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของบริษัท

บริษัทให้ความสำคัญต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง โปร่งใส โดยมีช่องทางการสื่อสาร ข่าวสารผ่านสื่อที่หลากหลาย เพื่อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

1.   จัดให้มีหน่วยงานด้านนักลงทุนสัมพันธ์  เพื่อเป็นช่องทางติดต่อโดยตรงกับนักลงทุน

บริษัทได้กำหนดบุคคลที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเปิดเผยข้อมูลสำคัญ ต่อนักลงทุนและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้ผู้มีส่วนได้เสียสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และหลากหลายช่องทาง โดยสามารถติดต่อได้ที่

                        คุณจันทรัษฎ์  สอดส่องจิตร 

                        เลขานุการบริษัทและฝ่ายกำกับดูแลกิจการและลงทุนสัมพันธ์

                        โทรศัพท์ :   (02) 049-1041 ถึง 3    โทรสาร : (02) 049-1045

E-mail  :  jantharat@cenplc.com

2.  บริษัทและบริษัทย่อยได้ให้ความรู้และสร้างความเข้าในธุรกิจของบริษัทย่อย ให้แก่ คณะอาจารย์ นิสิต นักศึกษา ได้เข้าศึกษาดูงานทั้งระบบ และเยี่ยมชมโรงงานบริษัทย่อย โดยผู้บริหารจะเป็นผู้ให้ความรู้ เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานในกระบวนการผลิต ตั้งแต่การเริ่มต้นจนกระทั่งเป็นสินค้า

3.  สารสนเทศที่สำคัญที่เปิดเผยไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท มีดังนี้

·        โครงสร้างผู้ถือหุ้น

·        โครงสร้างองค์กร

·        ข้อบังคับบริษัท

·        การกำกับดูแลกิจการที่ดี

·        นโยบายการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น

·        จรรยาบรรณทางธุรกิจ

·        จรรยาบรรณพนักงาน

·        รายงานคณะกรรมการ

·        รายงานความรับผิดชอบต่อสังคม

·        รายงานประจำปี (แบบ 56-2) และแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (แบบ 56-1)

·        งบการเงินทุกไตรมาส