รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


หลักปฏิบัติที่ 8      สนับสนุนการมีส่วนร่วม และการสื่อสารกับผู้ถือหุ้น (Ensure Engagement and Communication with Shareholders)

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของผู้ถือหุ้น ทั้งในฐานะของนักลงทุนและในฐานะของเจ้าของบริษัท และคำนึงถึงผลประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน โดยให้ความสำคัญและเคารพสิทธิต่อสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของของผู้ถือหุ้น โดยไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง และดูแลในเรื่องข้อมูลต่างๆ ของบริษัทอย่างครบถ้วนตามความเป็นจริง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่า ผู้ถือหุ้นมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องสำคัญของบริษัท เช่น รับทราบผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน หรือการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกันอย่างถูกต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง ผ่านช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ www.set.or.th โดยคณะกรรมการบริษัทมีแนวทางให้บริษัทปฏิบัติ ดังนี้

1.                 บริษัทแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ทำหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัท เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้ถือหุ้นในการดำเนินงานเกี่ยวกับงานทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท

2.               ในการกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทจะไม่กำหนดการประชุมในวันหยุดนักขัตฤกษ์ วันหยุดทำการของธนาคารพาณิชย์ โดยจะกำหนดช่วงเวลาที่เหมาะสม คือ ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.00 น.  และสถานที่ประชุมจะอยู่ในเขตกรุงเทพมหานคร

     ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทกำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง คือ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563  ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2563  สถานที่ประชุมคือ ห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 10120  โดยเริ่มประชุมเวลา 14.00 น. ซึ่ง บริษัทมีนโนบายส่งเสริมและอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ถือหุ้น รวมถึงนักลงทุนสถาบัน ในการเข้าร่วมการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยบริษัทคัดเลือกสถานที่จัดการประชุมซึ่งมีระบบขนส่งมวลชนเข้าถึงและเพียงพอเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถเดินทางเข้าร่วมการประชุมได้อย่างสะดวก เนื่องจากอยู่ติดถนนพระราม 3 โดยบริษัทได้ดำเนินการเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์ว่าด้วยการปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้น

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นแต่อย่างใด

3.      บริษัทให้ความสำคัญในทุกเรื่องทุกประเด็นที่กำหนดในกฎหมาย และอาจมีผลกระทำต่อทิศทางการดำเนินงานกิจการของบริษัท โดยบริษัทจะกำหนดวาระการประชุมผู้ถือหุ้นไว้เป็นเรื่องๆ อย่างชัดเจน เพื่อรับรอง เพื่อทราบ  พิจารณาอนุมัติ โดยในแต่ละวาระที่เสนอในหนังสือนัดประชุม จะมีความเป็นมาซึ่งจะกล่าวถึงวัตถุประสงค์ เหตุผล และความเห็นคณะกรรมการบริษัทในแต่ละวาระไว้ให้อย่างชัดเจน พร้อมทั้งเอกสารประกอบ เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้พิจารณาโดยละเอียด ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีวาระสำคัญๆ เช่น

-               วาระเกี่ยวกับกรรมการ ได้แยกเรื่องการเลือกตั้งกรรมการและค่าตอบแทนกรรมการออกเป็นแต่ละวาระ

-               วาระการแต่งตั้งกรรมการบริษัท : บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  โดยมีข้อมูลเบื้องต้นของบุคคลที่เสนอให้เลือกตั้ง  การดำรงตำแหน่งในกิจการอื่นโดยระบุไว้ชัดเจน หากเป็นบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท  และการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท โดยได้ผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากคณะกรรมการบริษัท ซึ่งดูถึงความเหมาะสมด้านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญหลากหลายวิชาชีพ มีวิสัยทัศน์ เป็นผู้มีคุณธรรม และมีประวัติการทำงานที่ไม่ด่างพร้อย และมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ทั้งนี้บริษัทยังมิได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา

-               วาระค่าตอบแทนกรรมการ :  คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้พิจารณาวงเงินและจัดสรร โดยพิจารณากำหนดจ่ายเป็นรายครั้งตามการเข้าร่วมประชุม  โดยกลั่นกรองรายละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรียบเทียบอ้างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจำนวนคณะกรรมการบริษัท ซึ่งเป็นไปตามนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทน ทั้งนี้ บริษัทได้เสนอวงเงินค่าตอบแทนให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติเป็นประจำทุกปี แบ่งเป็นค่าตอบแทนที่เป็นตัวเงินคือค่าเบี้ยประชุม และไม่มีค่าตอบแทนอื่นหรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ  และเปิดเผยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในรายงานประจำปี หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ ข้อย่อยเรื่องค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร”  และแบบ 56-1 ในหัวข้อ “8.4 ค่าตอบกรรมการและผู้บริหาร”

-               วาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชี : ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้างหรือผู้ดำรงตำแหน่งใดๆ ในบริษัท เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที่ยอมรับ มีความเป็นอิสระ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัท และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งบริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับชื่อผู้สอบบัญชี  สำนักงานสอบบัญชี ความเป็นอิสระ  ค่าตอบแทน เหตุผลการคัดเลือกผู้สอบบัญชี คุณภาพของการปฏิบัติงานในช่วงปีที่ผ่านมา และความสัมพันธ์กับบริษัท  จำนวนปีที่ทำหน้าที่เป็นผู้สอบบัญชีให้กับบริษัท ข้อมูลเปรียบเทียบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  และค่าบริการอื่นที่มีการรับบริการจากสำนักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัดอยู่ ทั้งของบริษัทและบริษัทย่อย โดยได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึ่งได้ชี้แจงไว้ในรายงานประจำปี ในหัวข้อ “ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี” และแบบ 56-1  ในหัวข้อ “9.6 ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี”

-               วาระการจัดสรรกำไรและการจ่ายเงินปันผล : บริษัทได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับการจัดสรรกำไร  การจ่ายเงินปันผล  ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทและมีการเปรียบเทียบเงินปันผลที่จ่ายระหว่างปีปัจจุบันกับปีที่ผ่านมา  พร้อมทั้งระบุวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อกำหนดสิทธิในการรับเงินปันผล กรณีไม่จ่ายเงินปันผลจะระบุถึงสาเหตุดังกล่าว

 

4.         ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารข้อมูลประกอบการประชุม โดยมีรายละเอียดข้อมูลของแต่ละวาระครบถ้วน พร้อมคำชี้แจงและเหตุผลและความเห็นของคณะกรรมการประกอบในแต่ละวาระ โดยบริษัทได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้มีเวลาในการพิจารณามากยิ่งขึ้นทางเว็บไซต์บริษัท คือ www.cenplc.com

 

5.         บริษัทได้กำหนดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปีละ ครั้ง และสถานที่เหมาะสม ภายในเวลาไม่เกิน เดือน (120 วัน) นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี บริษัทได้ส่งหนังสือนัดประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีรายละเอียดเพียงพอ ครบถ้วน แสดงรายละเอียดความเป็นมา และความเห็นของคณะกรรมการบริษัทในทุกวาระ โดยจัดทำทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ และได้ปฏิบัติตามแนวทางการจัดประชุมผู้ถือตาม AGM Checklist มีรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้

-         วัน เวลา  และสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น

-         สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ผ่านมา

-        รายงานประจำปีพร้อมด้วยงบการเงิน

-        วาระการประชุม ในแต่ละวาระจะนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา เช่น พิจารณารับรอง  พิจารณาอนุมัติ  เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง  พิจารณาแต่งตั้ง เป็นต้น

-     วาระแต่งตั้งกรรมการ ประกอบด้วยข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกำหนดออกจากตำแหน่งตามวาระ เช่น ชื่อ อายุ  ประวัติการศึกษา  ประวัติการอบรมหลักสูตรต่างๆ ประวัติการทำงานในปัจจุบันและในอดีต  จำนวนบริษัทจดทะเบียนและบริษัททั่วไปที่ดำรงตำแหน่งกรรมการ ความเชี่ยวชาญในงาน  ประวัติการเข้าร่วมประชุมในปีนั้นๆ ปีที่เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการบริษัท การถือหุ้นในบริษัท ประวัติการทำผิดทางกฎหมายในระยะเวลา 5 ปี ประวัติการทำรายการที่อาจเกิดความขัดแย้งในช่วงปีที่ผ่านมา ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งในกรณีที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ

-      วาระพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประกอบด้วยข้อมูลค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย วงเงินที่ขออนุมัติ วงเงินที่ใช้จริงในปีที่ผ่านมา เปรียบเทียบ 2 ปี นโยบายและหลักเกณฑ์ในการกำหนดค่าตอบแทน ทั้งที่เป็นตัวเงิน ค่าตอบแทนอื่นและสิทธิประโยชน์อื่นๆ  และความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

-        วาระแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประกอบด้วยข้อมูลของผู้สอบบัญชี ค่าตอบแทนเปรียบเทียบ 2 ปี และความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

-         ข้อบังคับของบริษัทเฉพาะส่วนที่เกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น

-        เอกสารและหลักฐานที่ผู้เข้าร่วมประชุมต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียน และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้น

-         ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

-          นิยามกรรมการอิสระ

-           แผนที่สถานที่จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

-     หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. (แบบทั่วไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซับซ้อน) และหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. (แบบที่กำหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว) ซึ่งเป็นแบบที่ผู้ถือหุ้นกำหนดทิศทางการลงคะแนนได้ และเป็นแบบที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าประชุมด้วยตนเองได้  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลใดๆ ตามที่ระบุไว้ให้เป็นผู้รับมอบฉันทะ หรือจะเลือกใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ก หรือ แบบ ค แบบใดแบบหนึ่งก็ได้  ซึ่งสามารถดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะทั้ง แบบ ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com  ทั้งนี้บริษัทได้แจ้งแนวทางการเผยแพร่ดังกล่าวผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอีกช่องทางหนึ่ง 

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นนักลงทุนสถาบันหรือผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น บริษัทเป็นผู้ประสานงานเรื่องเอกสารและหลักฐานที่จะต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุมเป็นการล่วงหน้า เพื่อให้การลงทะเบียนในวันประชุมเป็นไปอย่างสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น

-     แบบฟอร์มขอรับรายงานประจำปีแบบรูปเล่ม

6.         บริษัทได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษัทกำหนดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 พร้อมวาระและรายละเอียดการประชุมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม 2563 ล่วงหน้าก่อนวันประชุม 41 วัน ผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถจัดสรรเวลาในการเข้าร่วมประชุม

7.         บริษัทได้ลงประกาศโฆษณาหนังสือพิมพ์ข่าวหุ้นเป็นเวลาติดต่อกัน 3 วัน และเป็นเวลาก่อนประชุม 30 วัน คือวันที่ 1-3 เมษายน 2563 เพื่อบอกกล่าวแจ้งประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าเพียงพอสำหรับการเตรียมตัวก่อนการเข้าร่วมประชุม

8.         หากผู้ถือหุ้นไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะตามแบบของกระทรวงพาณิชย์ไปพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทน โดยเลือกที่จะมอบฉันทะให้บุคคลใดบุคคลหนึ่งแทนหรือกรรมการอิสระคนใดคนหนึ่งของบริษัทเข้าร่วมประชุมแทน เพื่อเป็นการรักษาสิทธิของผู้ถือหุ้นได้

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 ในวันอังคารที่ 30 เมษายน 2563 มีผู้รับมอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเป็นผู้ออกเสียงแทน ดังนี้

รายละเอียด

จำนวน

(ราย)

จำนวน

หุ้น

สัดส่วน

ร้อยละ

ผู้ถือหุ้นตามนายทะเบียน

2,831

745,141,929

100.00

 

ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม

53

384,793,360

51.64

 

-               เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

22

89,358,850

23.22

 

-               มอบฉันทะ

31

295,434,510

76.78

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

20

166,626,500

43.30

มอบฉันทะให้บุคคลอื่น

11

128,808,010

33.48


9.      กำหนดสิทธิออกเสียงในที่ประชุมเป็นไปตามจำนวนหุ้นที่ผู้ถือหุ้นถืออยู่  โดยหนึ่งหุ้นมีสิทธิเท่ากับหนึ่งเสียง (หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญทั้งหมด) และไม่มีหุ้นใดมีสิทธิพิเศษที่จะจำกัดสิทธิผู้ถือหุ้นรายอื่น ในการออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ด้วยวิธีเก็บบัตรลงคะแนน (ซึ่งมีแถบ Barcode) โดยเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ด

10. ในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง เอกสารและหลักฐานที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่ต้องแสดงก่อนเข้าร่วมประชุม วิธีการมอบฉันทะการลงทะเบียนที่บริษัทกำหนดจะเป็นแนวทางตามที่กฎหมายและหน่วยงานที่กำกับดูแล เช่นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนดไว้

11.   บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่นัดประชุมผู้ถือหุ้น พร้อมเอกสารประกอบการประชุมที่มีข้อมูลเหมือนกับบริษัทจัดส่งให้ผู้ถือหุ้น รวมถึงกฎเกณฑ์การเข้าร่วมประชุมและข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุม ในรูปเอกสารทั้งหมดทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท (www.cenplc.com)  เป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมอย่างน้อย 30 วัน เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาพิจารณาวาระที่สำคัญต่างๆ อย่างเพียงพอ โดยข้อมูลดังกล่าวมีรายละเอียดอย่างครบถ้วนและเพียงพอ     

ทั้งนี้ ในปี 2563 บริษัทได้กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2563 และได้เผยแพร่หนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและเอกสารการประชุมผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัททั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2563 ซึ่งล่วงหน้าก่อนวันประชุม 33 วัน

12.      บริษัทมอบหมายให้บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งเป็นนายทะเบียนหุ้นของบริษัทเป็นผู้จัดส่งหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นพร้อมแนบเอกสารประกอบการประชุมล่วงหน้าก่อนวันประชุมไม่น้อยกว่า 14 วัน

โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2563 บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2563 ซึ่งเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุม 19 วัน

กรณีผู้ถือหุ้นต่างชาติหรือประเภทสถาบัน บริษัทได้จัดส่งหนังสือเชิญประชุมพร้อมเอกสารประกอบการประชุมฉบับภาษาอังกฤษไปพร้อมกับภาษาไทย เพื่อส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกประเภทรวมนักลงทุนสถาบันเข้าร่วมประชุม

13.      ในการประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทได้กำหนดให้มีขั้นตอนในการประชุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และคำนึงถึงความสะดวก สิทธิและความเท่าเทียมกันของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก โดยในการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม บริษัทได้จัดการลงทะเบียนด้วยระบบ Barcode ล่วงหน้าก่อนการประชุมไม่น้อยกว่า 1 ชั่วโมง และต่อเนื่องจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ  โดยในการลงทะเบียนบริษัทได้จัดให้มี

-               จัดเตรียมบุคลากรอย่างเพียงพอสำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

-               จัดเตรียมอากรแสตมป์สำหรับติดหนังสือมอบฉันทะ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายไว้บริการแก่ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นมาประชุมแทนตน

-               จัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสียงในทุกวาระการประชุม สำหรับผู้ถือหุ้นทุกรายเพื่อใช้ในการลงคะแนนเสียง

14.      ในการประชุมผู้ถือหุ้นแต่ละครั้ง ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  เลขานุการบริษัททำหน้าที่แจ้งจำนวนและสัดส่วนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม พร้อมชี้แจงให้ทราบถึงวิธีการลงคะแนน และวิธีการนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ต้องลงมติในแต่ละวาระตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษัทและกล่าวแนะนำคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ คณะผู้บริหารระดับสูงที่เข้าร่วมประชุมด้วยต่อผู้ถือหุ้น รวมทั้งยังแนะนำผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ประจำปี 2563 จำนวน 2 คน คือ ดร.สุวัจชัย  เมฆะอำนวยชัย และ นางสาวกมลทิพย์  รัตนนันทวาที  แห่งสำนักงาน บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จำกัด และแนะนำที่ปรึกษากฎหมายซึ่งเป็นบุคคลอิสระ คือ นายณัฐวัฒน์  ทุมาวงศ์ จากบริษัทสำนักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา จำกัด  เข้าร่วมประชุมและเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง (Inspector) ในการประชุมผู้ถือหุ้นด้วย เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท และมีตัวแทนอาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเข้าร่วมสังเกตการณ์อีกด้วย  ต่อจากนั้นประธานกรรมการซึ่งทำหน้าที่ประธานที่ประชุมกล่าวเปิดการประชุม

15.      คณะกรรมการบริษัทให้ความสำคัญต่อการประชุมผู้ถือหุ้น  โดยถือเป็นหน้าที่ที่จะต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้งยกเว้นเจ็บป่วยหรือติดภารกิจสำคัญ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถซักถามประธานคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องได้

ในการประชุมผู้ถือหุ้น หากมีกรรมการท่านใดมีส่วนได้ส่วนเสีย หรือมีส่วนเกี่ยวข้องในวาระใด กรรมการท่านนั้นจะแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อขอไม่ร่วมประชุม และ/หรือ งดออกเสียงในวาระนั้นๆ

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563  เมื่อวันอังคารที่ 30 เมษายน 2563 กรรมการบริษัทมีทั้งสิ้น 10 คน มีกรรมการเข้าร่วมประชุม 9 คน ซึ่งกรรมการ 1 คน ติดภารกิจจำเป็นไม่สามารถเข้าร่วมประชุม คิดเป็น 90% ของกรรมการทั้งหมด  ซึ่งประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการบริหาร  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เข้าร่วมประชุม เพื่อชี้แจงและตอบข้อซักถามในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมหรือเกี่ยวข้องกับบริษัท

16.      บริษัทดำเนินการประชุมผู้ถือหุ้นตามลำดับระเบียบวาระที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุม ไม่เพิ่มวาระหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลสำคัญโดยไม่ได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบล่วงหน้า และจัดสรรเวลาให้เหมาะสมเพียงพอกับการนำเสนอประเด็นต่างๆ ของแต่ละวาระ ทั้งนี้ ในแต่ละวาระ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความเห็นอย่างเต็มที่ในแต่ละวาระ ซักถามเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย

หากมีผู้ถือหุ้นประสงค์จะเพิ่มวาระระหว่างการประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า ใน ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

17.      บริษัทจัดให้มีการใช้บัตรลงคะแนนในทุกวาระที่จะต้องมีการลงมติ เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ โดยวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการบริษัทจะสอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใด ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงยกมือขึ้น และลงคะแนนในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงลายมือชื่อ และเจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนเสียงด้วยการสแกนบาร์โค้ดที่บัตรลงคะแนน พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนน

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้แก่ กรรมการอิสระ บริษัทจะดำเนินการลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น

สำหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั้น บริษัทได้นับระบบ Barcode เป็นเครื่องมือช่วยนับคะแนน มีการแสดงผลการลงมติบนจอภาพให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมกัน เพื่อให้เกิดความถูกต้อง รวดเร็ว สามารถประกาศผลคะแนนได้ทันทีหลังจากจบการพิจารณาแต่ละวาระ

18. ผู้ถือหุ้นมีสิทธิรับทราบข้อมูลอย่างเท่าเทียมกัน โดยบริษัทได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com และ ผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย www.set.or.th โดยบางเรื่องแม้ว่าไม่ ได้อยู่ในเกณฑ์ตามที่กฎหมายกำหนดให้ต้องเปิดเผย แต่หากบริษัทเห็นว่ามีความจำเป็นที่ผู้ถือหุ้นควรได้รับทราบบริษัทก็จะเปิดเผยข้อมูลนั้น โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลา และโปร่งใส ดังนี้

-     บริษัทได้เปิดเผยโครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท รวมถึงรายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรกของบริษัท ณ กำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อประชุมสามัญประจำปีปัจจุบันก่อนวันประชุม จำนวนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นส่วนน้อย

-      ข้อมูลการทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ

-     รายงานการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 14 วันนับจากวันประชุมผู้ถือหุ้น และเผยแพร่บนเว็บไซด์ของบริษัท เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้ถือหุ้นรับทราบและสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ โดยไม่จำเป็นต้องรอให้ถึงการประชุมในคราวถัดไป

-     ข้อมูลผลการดำเนินงาน นโยบายการบริหารงาน การทำรายการที่เกี่ยวโยงกันและ การซื้อขายสินทรัพย์ที่สำคัญ ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ที่จำเป็นต่อการตัดสินใจของผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจและเชื่อมั่นว่าโครงสร้างการดำเนินงานมีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ พร้อมดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสร้างความเจริญเติบโต อย่างยั่งยืน สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นในอัตราที่เหมาะสมและต่อเนื่อง

- บริษัทได้จัดช่องทางให้ผู้ถือหุ้น ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นส่วนน้อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทโดยตรงจากเลขานุการบริษัท ผ่าน E-mail : jantharat@cenplc.com  หรือ โทรศัพท์สายตรง  (02) 049-1041 ต่อ 1021 

19.      การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเลือกตั้งกรรมการที่ต้องการได้อย่างแท้จริง โดยบริษัทได้แนบรายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการแต่ละคนที่ได้รับการเสนอเข้ารับการเลือกตั้งที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบพิจารณา

20.      ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทยังได้ให้สิทธิผู้ถือหุ้นในการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยที่มีข้อมูลที่เพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

21.    ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปีทุกครั้ง บริษัทได้กำหนดให้มีวาระการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี โดยเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับผู้สอบบัญชีที่เสนอเข้ารับการแต่งตั้ง รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่มีข้อมูลเพียงพอที่ผู้ถือหุ้นสามารถใช้ประกอบการพิจารณา

22.      ในระหว่างการประชุม คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ หรือตั้งคำถามในวาระต่างๆ อย่างอิสระ โดยก่อนการลงคะแนนเสียงประธานที่ประชุมเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น

ในปี 2563 ได้มีผู้ถือหุ้น 5 รายซักถาม ซึ่งประธานกรรมการบริษัทและกรรมการที่เกี่ยวข้อง เป็นผู้ตอบข้อซักถามดังกล่าวอย่างชัดเจนและตรงประเด็น โดยบริษัทได้จดบันทึกไว้ในรายงานการประชุมทั้งคำถาม-คำตอบ เป็นลายลักษณ์อักษร

23.      บริษัทดำเนินการเปิดเผยมติการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563 ให้สาธารณชนทราบถึงผลการลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสียในแต่ละวาระ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ผ่านระบบ SET Portal ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันประชุม คือวันที่ 30 เมษายน 2563

24.      บริษัทดำเนินการจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2563  ภายหลังที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสิ้นสุดลง ซึ่งมีการจดบันทึกประชุม การออกเสียงแต่ละวาระ พร้อมคำถามหรือข้อคิดเห็นของผู้ถือหุ้นไว้อย่างครบถ้วนตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏในการประชุมผู้ถือหุ้น ไปยังกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในวันที่ 14 วันนับแต่วันประชุม คือ วันที่ 13 พฤษภาคม 2563 พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท www.cenplc.com ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งดำเนินการนำส่งรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นต่อกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ บริษัทได้ถ่ายภาพบรรยากาศการประชุม เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทเพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบรายละเอียดข้อมูลการประชุม

25.      ภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกครั้ง บริษัทจะจัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นที่ได้บันทึกถูกต้องครบถ้วนตามที่ประชุม โดยข้อมูลที่ได้ดำเนินการบันทึกในรายงานการประชุม ซึ่งสาระสำคัญประกอบด้วย

-               ขั้นตอนและวิธีการในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระ

-               รายชื่อคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย ผู้บริหารระดับสูงของบริษัทที่เข้าร่วมประชุมและไม่เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสาเหตุการลา ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ตัวแทนผู้ถือหุ้นรายย่อย

-               มติที่ประชุมในแต่ละระเบียบวาระ ผลการลงคะแนน ซึ่งประกอบด้วย เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และบัตรเสีย

-               ประเด็นคำถามของผู้ถือหุ้น รวมทั้งชื่อ-นามสกุล และคำตอบจากกรรมการบริษัทและผู้บริหาร


ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง

 

ในปี 2563 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสำคัญ คือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

26. การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระจะกระทำโดยเปิดเผย มีบัตรลงคะแนนเสียงทุกวาระแจกให้ผู้ถือหุ้น เพื่อให้กระบวนการนับคะแนนดำเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว บริษัทจะนับคะแนนเฉพาะผู้ที่ไม่เห็นด้วย และ/หรืองดออกเสียงเท่านั้น แล้วจะนำมาหักออกจากจำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนที่เห็นด้วย ดังนั้นหากวาระใดวาระหนึ่งมีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ผู้ถือหุ้นดังกล่าวจะลงนามในบัตรลงคะแนน แล้วชูบัตรลงคะแนนที่ได้รับเมื่อขณะลงทะเบียนขึ้น ซึ่งบัตรลงคะแนนดังกล่าวนั้นจะมีชื่อของผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนหุ้นที่ถือหรือได้รับมอบฉันทะและแถบ Barcode เจ้าหน้าที่จะบันทึกคะแนนด้วยระบบ Barcode พร้อมทั้งเก็บบัตรลงคะแนนเสียงไว้เป็นหลักฐาน เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ พร้อมกันนี้ผลการลงคะแนนจะถูกแสดงบนหน้าจอที่อยู่ในห้องประชุมทันที ผู้ถือหุ้นทุกท่านสามารถทราบคะแนนในแต่ละวาระว่ามีผู้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงเป็นจำนวนคะแนนเท่าไหร่ไปพร้อมกัน

ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริษัทเป็นรายบุคคล จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น / ผู้รับมอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่วมประชุมพร้อมลงนามรับรอง

ในปี 2563 บริษัทได้ใช้บัตรลงคะแนนในทุกระเบียบวาระการประชุม ซึ่งนับรวมถึงระเบียบวาระสำคัญ คือ วาระเลือกตั้งกรรมการบริษัท โดยเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นคัดเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล และได้จัดเก็บบัตรลงคะแนนไว้ที่สำนักงาน เพื่อความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ภายหลังจากเสร็จสิ้นการประชุม

 

27.      บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ถือหุ้นทุกรายในอัตราที่เท่าเทียมกัน

 

ทั้งนี้กรณีผู้ถือหุ้นอนุมัติการจ่ายเงินปันผล บริษัทได้แจ้งมติที่ประชุมรวมถึงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลให้ผู้ถือหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์ฯ และประสานงานกับนายทะเบียนบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด  เพื่อให้ผู้ถือหุ้นมั่นใจว่าจะได้รับผลตอบแทนตามสิทธิอย่างถูกต้องและครบถ้วน

 

28.   บริษัทให้สิทธิผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลังจากที่ได้เริ่มการประชุมแล้ว  โดยมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระที่อยู่ระหว่างการพิจารณาและยังไม่ได้ลงมติ  พร้อมนับเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียงเป็นต้นไป

 

29.      บริษัทดูแลผู้ถือหุ้น โดยการให้รับทราบข้อมูล ข่าวสาร ผลการดำเนินงาน และนโยบายในการบริหารงานอย่างสม่ำเสมอและทันเวลา โดยนอกจากการเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว บริษัทยังได้นำข้อมูลที่สำคัญ รวมทั้งข่าวสารต่างๆ ที่เป็นปัจจุบันแสดงไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทคือ www.cenplc.com

 

30.      บริษัทมุ่งมั่นสร้างความเท่าเทียมกันให้เกิดกับผู้ถือหุ้นทุกรายทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย นักลงทุนสถาบัน หรือผู้ถือหุ้นต่างชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่บริษัทให้ความสำคัญและได้กำหนดเครื่องมือที่สนับสนุนให้เกิดความเท่าเทียมกัน โดยไม่คำนึงถึงเพศ อายุ เชื้อชาติ สัญชาติ ศาสนา ความเชื่อ ฐานะทางสังคม ความพิการ หรือความคิดเห็นทางการเมือง จึงกำหนดกระบวนการที่อำนวยความสะดวกให้ผู้ถือหุ้นเข้าประชุมได้โดยไม่ยุ่งยากจนเกินไป และเปิดโอกาสให้โดยไม่มีข้อจำกัด

 

31.      คณะกรรมการบริษัทตระหนักและเคารพในสิทธิแห่งความเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้น ไม่มีการกระทำใดๆ อันเป็นการละเมิดหรือลิดรอนสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยทำหน้าที่ดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้ถือหุ้นทุกกลุ่มไม่ว่าเป็นผู้ถือหุ้นในประเทศหรือต่างประเทศ ทั้งที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ถือหุ้นรายย่อย หรือผู้ถือหุ้นประเภทสถาบันได้ใช้สิทธิของตน ทั้งสิทธิพื้นฐานของผู้ถือหุ้น สิทธิในการเข้าถึงสารสนเทศอย่างเพียงพอและทันเวลา และสิทธิในการเข้าร่วมประชุมเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานและตัดสินใจในเรื่องที่มีผลกระทบที่มีนัยสำคัญต่อบริษัท

 

32.      บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเป็นการล่วงหน้าก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ตั้งแต่วันที่ 12 – 25 เมษายน 2563 และนำส่งขั้นตอนดำเนินการในเรื่องดังกล่าวพร้อมหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น ผ่านช่องทาง ดังนี้

-               เว็บไซต์ www.cenplc.com

-               E-mail : jantharat@cenplc.com

-               ไปรษณีย์ลงทะเบียน ส่งไปยัง

                        คุณจันทรัษฎ์ สอดส่องจิตร (เลขานุการบริษัท)

                        บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

                        เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3

                        แขวงช่องนนทรี  เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

ในปี 2563 ไม่มีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้า

33.      บริษัทมีการกระจายหุ้นของบริษัท ดังนี้

-               บริษัทไม่มีนโยบายการถือหุ้นไขว้ในกลุ่มของบริษัท

-               บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ณ วันกำหนดผู้ถือหุ้น (Record Date) เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2563

-               คณะกรรมการบริษัทรวมคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ถือหุ้นรวมกันเท่ากับร้อยละ 5.01 ซึ่งไม่เกินกว่าร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

-               สัดส่วนการถือหุ้นของหุ้น Free Float  เท่ากับร้อยละ 69.73 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด ซึ่งเกินกว่า    ร้อยละ 25 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วของบริษัท

-               บริษัทมีสัดส่วนการถือหุ้นของนักลงทุนสถาบันรวมกัน เท่ากับร้อยละ 7.60 ของหุ้นที่ออกจำหน่ายแล้วทั้งหมด

บริษัทได้ให้ความสำคัญกับการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยเห็นว่าหลักการดังกล่าวก่อให้เกิดประโยชน์กับบริษัทในการพัฒนาองค์กร โดยได้ประเมินผลการปฏิบัติตามหลักปฏิบัติ CG Code ในแต่ละข้อเพื่อให้มั่นใจว่าได้มีการปฏิบัติงานที่สอดคล้องกับหลักปฏิบัติดังกล่าวตามความเหมาะสมกับธุรกิจของบริษัท (ข้อมูลส่วนใหญ่เป็นการเชื่อมโยงข้อมูลจาก CG เข้า CG Code) ในบางหัวข้ออยู่ระหว่างศึกษาเพื่อปรับใช้เหมาะสมกับบริบทของบริษัท ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2563 ได้อนุมัติให้นำหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ไปปรับใช้ตามบริบททางธุรกิจของบริษัท และให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่ สำนักงาน ก.ล.ต. มีผลบังคับใช้

            ในปี 2563 บริษัทได้ดำเนินการตามข้อเสนอแนะของทาง IOD โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของบริษัท แต่ยังมีบางเรื่องที่บริษัทไม่ได้ปฏิบัติได้ครบทุกข้อ คือ

1.       บริษัทควรจัดทำรายงานความรับผิดชอบทางสังคม โดยอาจรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งในรายงานประจำปี หรือจัดทำเป็นรายงานการพัฒนาที่ยั่งยืนแยกต่างหาก ตามกรอบของ Global Reporting Initiative (GRI)

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า บริษัทได้จัดทำรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม โดยรายงานไว้เป็นส่วนหนึ่งของรายงานประจำปีแล้ว 

2.       บริษัทควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการพบปะกับนักวิเคราะห์

บริษัทมีหน่วยงานฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ที่ให้ข่าวสารต่อนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนแล้ว

3.       บริษัทควรสื่อสารข้อมูลผ่านการจัดให้มีการแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน/การจัดทำจดหมายข่าวที่นำเสนอถึงฐานะทางการเงินของบริษัท

บริษัทได้เผยแพร่ฐานะทางการเงินและคำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเป็นประจำทุกไตรมาสผ่านระบบของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว 

4.       คณะกรรมการควรระบุวาระการดำรงตำแหน่งของกรรมการอิสระไว้อย่างชัดเจนในนโยบายการกำกับดูแลกิจการ โดยควรกำหนดไว้ไม่เกิน 9 ปี โดยไม่มีข้อยกเว้น

คณะกรรมการบริษัทได้รับทราบและมีความเห็นว่า ปัจจุบันบริษัทมีกรรมการอิสระจำนวน 1 คน ที่มีวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเกิน 9 ปี แต่อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษัทร่วมกันพิจารณาอย่างรอบคอบและมีความเห็นว่า กรรมการอิสระของบริษัทเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกำหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท และข้อกำหนดของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน เป็นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีความคิดเห็นและมีการแสดงออกอย่างเป็นอิสระรวมตลอดถึงสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะของกรรมการอิสระได้อย่างดี มีการบริหารงานถ่วงดุล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ยึดมั่นในการบริหารงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี และที่ประขุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้อนุมัติเลือกตั้งกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระเท่านั้น


การปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีในเรื่องอื่นๆ

การดำเนินการในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น

คณะกรรมการบริษัทรณรงค์สร้างจิตสำนึกและส่งเสริมวัฒนธรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีอย่างต่อเนื่อง ให้กับกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน เพื่อให้สามารถประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการปฏิบัติงาน โดยเป็นส่วนหนึ่งในแผนบริหารความเสี่ยง ของทุกหน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ประเมินติดตาม

ในปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบได้กำหนดให้มีการรายงานความเสี่ยงด้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรายไตรมาส ซึ่งปรากฏว่าไม่พบความผิดปกติแต่อย่างใด

บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ในเรื่องการปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจ และนโยบายต่อการทุจริตและคอร์รัปชั่นในช่องทางต่างๆ ดังนี้

-               ปฐมนิเทศพนักงานใหม่

-               เว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com

-               ประชาสัมพันธ์ ทาง แผ่นพับ  บอร์ดประชาสัมพันธ์

อยู่ระหว่างขยายผลไปคู่ค้าของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นการขยายผลสู่สังคมในวงกว้างในการดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรม

ผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน

ในปี 2563 สถาบันส่งเสริมกรรมการบริษัทไทย (IOD) ได้ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ประกาศผลสำรวจการกำกับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน ประจำปี 2563 ซึ่งมีจำนวนบริษัทจดทะเบียนทั้งสิ้น 657 บริษัท  โดยประเมินจากรายงานประจำปี 2561 และข้อมูลปี 2561 ที่เปิดเผยสู่สาธารณชน บริษัทได้ผลสำรวจในระดับ “ดีมาก”

ช่วงคะแนน

ความหมาย

90-100

ดีเลิศ

80-89

ดีมาก

70-79

ดี


            จำนวนหลักเกณฑ์และน้ำหนักที่ใช้ในการประเมิน

หมวด

หลักเกณฑ์ประเมิน (ข้อ)

น้ำหนัก (%)

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2561

ปี 2560

1. สิทธิของผู้ถือหุ้น

32

32

15

15

2. การปฏิบัติต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน

19

19

10

10

3. การคำนึงถึงบทบาทของผู้มีส่วนได้เสีย

29

29

20

20

4. การเปิดเผยข้อมูลและความโปร่งใส

53

53

20

20

5. ความรับผิดชอบคณะกรรมการ

108

108

35

35

รวม

241

241

100

100