รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ

หลักปฏิบัติที่ 1      ตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทในฐานะผู้นำองค์กรที่สร้างคุณค่าให้กิจการอย่างยั่งยืน (Establish Clear Leader ship Role and Responsibilities of Board)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบในการกำกับดูแลให้บริษัทมีการบริหารจัดการที่ดีในฐานะผู้นำขององค์กร โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่า การดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย ต้องมิได้มุ่งหวังเพียงแค่สร้างการเติบโตเชิงเศรษฐกิจ แต่มีความตั้งใจในการสร้างธุรกิจที่ยั่งยืนและขับเคลื่อนสังคมไปพร้อมๆ กันซึ่งประกอบด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  ซึ่งมีข้อบังคับที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหาร  การดำเนินงานของคณะกรรมการบริษัทเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามวัตถุประสงค์และข้อบังคับของบริษัท โดยมีประสิทธิภาพและเพื่อจัดโครงสร้างอำนาจหน้าที่  ความรับผิดชอบของคณะกรรมการให้ชัดเจนยิ่งขึ้น  ภายใต้นโยบายการบริหารงานด้วยความเปิดเผย โปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยมีข้อพึงปฏิบัติที่ดี ดังนี้

1.     ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และข้อบังคับของบริษัท  ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และเพื่อผลประโยชน์ของบริษัท

2.     ติดตามดูแลความเป็นไปในกิจการของบริษัท และอุทิศเวลาเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ เพื่อให้ความเห็นและพิจารณากิจการต่างๆ  อย่างสม่ำเสมอ

3.     รายงานการเข้าถือหลักทรัพย์และรายงานการเปลี่ยนแปลงการเข้าถือหลักทรัพย์บริษัทของตน คู่สมรส และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

4.     เมื่อกรรมการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในสัญญา หรือในกิจการใดๆ  ที่บริษัทได้ทำขึ้นในระหว่างรอบปีบัญชี ต้องแจ้งให้บริษัททราบ

5.     ในกรณีที่กรรมการมีความประสงค์ที่จะซื้อทรัพย์สินของบริษัทขายทรัพย์สินให้แก่บริษัท หรือทำธุรกิจกับบริษัท  ไม่ว่าจะดำเนินการในนามของตนเองหรือในนามของผู้อื่น ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท ทั้งนี้ต้องไม่ขัดต่อระเบียบของทางสำนักงานกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

6.     ในการเสนอขายหลักทรัพย์ของบริษัท  กรรมการควรต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อมูลเกี่ยวกับฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานของบริษัทตามความเป็นจริง  โดยไม่ปกปิดข้อความอันควรที่สาธารณชนพึงทราบ

7.     ในการยื่นเอกสารต่อนายทะเบียน  กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  กระทรวงพาณิชย์  กรรมการต้องติดตามดูแลเพื่อให้มั่นใจว่าได้แสดงข้อความ  หรือลงรายการเป็นไปโดยถูกต้องตรงตามข้อมูลที่ปรากฏอยู่ในสมุดบัญชี  ทะเบียนหรือเอกสารอื่นใดของบริษัท

 

ทั้งนี้ ในการประชุมคณะกรรมการบริษัทแต่ละปี นอกเหนือจากการกำหนดพันธกิจแล้ว ยังร่วมกันกำหนดกลยุทธ์ นโยบายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับพันธกิจในแต่ละปี เพื่อให้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการดำเนินการตามที่นโยบายกำหนด รวมทั้งได้ร่วมกันจัดทำข้อบังคับกรรมการบริษัท ซึ่งกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย โดยข้อบังคับกรรมการบริษัทนี้จะกำหนดให้กรรมการบริษัทจะต้องบริหารให้การดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามกฎหมาย ข้อบังคับ มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตลอดจนแนวทางที่ได้กำหนดไว้ รวมทั้งมีกระบวนการอนุมัติการดำเนินงานที่สำคัญให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงการกำหนดระเบียบอำนาจอนุมัติและดำเนินการ มีอำนาจอนุมัติเรื่องต่างๆ ของบริษัทและบริษัทย่อยตามที่กำหนด

คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเสริมสร้างค่านิยมเกี่ยวกับจริยธรรมเพื่อให้เป็นวัฒนธรรมองค์กร จึงได้จัดทำจรรยาบรรณทางธุรกิจ (Code of Conduct)  เป็นลายลักษณ์อักษรขึ้น เพื่อให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงาน ได้เข้าใจและตระหนักถึงมาตรฐานด้านจริยธรรมที่บริษัท ใช้ในการดำเนินธุรกิจ และปรารถนาให้ทุกคนในองค์กรใช้เป็นกรอบในการปฏิบัติตนอย่างเคร่งครัด เพื่อส่งเสริมพฤติกรรมที่แสดงออกถึงความรับผิดชอบต่อหน้าที่การงาน ผู้ถือหุ้น เพื่อนร่วมงาน     ผู้มีส่วนได้เสีย และสังคม รวมถึงการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมใดๆ ที่อาจเสี่ยงต่อการขัดจริยธรรม และอาจเป็นเหตุให้เป็นการขัดต่อกฎหมายด้วย   อนึ่ง จรรยาบรรณทางธุรกิจนี้บังคับใช้กับ กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท

ในปี 2563 กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนของบริษัท ปฏิบัติตามจรรยาบรรณทางธุรกิจอย่างเคร่งครัด ไม่มีการทำในเรื่องที่กำหนดไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ