รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


หลักปฏิบัติที่ 2      กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของกิจการที่เป็นไปเพื่อความยั่งยืน  (Define Objectives that Promote Sustainable Value Creation)

คณะกรรมการบริษัทได้กำหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมาย โดยมุ่งเน้นการลงทุน และสร้างผลตอบแทนที่ดีจากการลงทุน ในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และ กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน รวมไปถึงธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องที่มีศักยภาพในการเติบโต เพื่อสร้างมูลค่าและการเติบโตอย่างยั่งยืนให้แก่กลุ่มบริษัท เพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกราย อันเป็นเป้าหมายสูงสุดของบริษัท  พร้อมทั้งแสวงหาโอกาสการลงทุน ภายใต้หลักการการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการคำนึงถึงผลตอบแทนสูงสุดและส่งผ่านผลตอบแทนนั้นให้กับผู้ถือหุ้น

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันกำหนดกลยุทธ์และแผนงานประจำปีของบริษัทและบริษัทย่อยจะต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์และพันธกิจด้วย ในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงานในแต่ละปีนั้น กรรมการบริษัทจะพิจารณาอย่างรอบด้าน โดยมีการวิเคราะห์ปัจจัยความเสี่ยงต่างๆ เช่น ด้านการเงิน ด้านกลยุทธ์ และด้านการดำเนินงาน เป็นต้น โดยคำนึงถึงสังคม สิ่งแวดล้อม และผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่ม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญในความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท  โดยมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตของชุมชนรอบโรงงานให้ดีขึ้น เคารพในหลักสิทธิมนุษยชน และการใช้แรงงานอย่างเป็นธรรม  สร้างให้ชุมชนและโรงงานอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กรรมการบริษัทได้กำหนดแนวทางในการดำเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อนำไปสู่เป้าหมายการเติบโตอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความสมดุลของผลตอบแทนในเชิงปริมาณและคุณภาพ โดยกรรมการบริษัทส่งเสริมให้พนักงานทุกคนในบริษัทและบริษัทย่อย ร่วมกันตระหนักว่าในการดำเนินธุรกิจที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนได้นั้น พนักงานในองค์กรต้องร่วมกันขับเคลื่อน โดยคำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสีย ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อให้การดำเนินงานในทุกภาคส่วนบรรลุเป้าหมายร่วมกัน

บริษัทมีการกำกับดูแลกิจการที่ดีและให้สิทธิแก่พนักงานทุกคนและผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มกับบริษัท ทั้งภายในและภายนอก ทั้งที่เป็นบุคคลและกลุ่มบุคคล หน่วยงานองค์กร เช่น พนักงาน ผู้ลงทุน ลูกค้า คู่ค้า ชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อม หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล  สามารถติดต่อสื่อสาร หรือแจ้งเบาะแส เมื่อพบเรื่องที่อาจเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่น ทั้งทางตรงและทางอ้อม การกระทำผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หรือ นโยบายบริษัทหรือการร้องเรียนการถูกละเมิดสิทธิ ตลอดจนพฤติกรรมที่อาจเป็นปัญหาและก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท หรือไม่ได้รับความเป็นธรรม รวมถึงข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท บริษัทจัดให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสและร้องเรียน ดังนี้

1.       แจ้งผ่านเว็บไซต์บริษัท www.cenplc.com

2.       แจ้งผ่าน E-Mail  / โทรศัพท์

·          ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

โทร. (02) 049-1041                      E-mail : wutichai@cenplc.com

·        เลขานุการบริษัท

โทร. (02) 049-1041 ต่อ 1021         E-mail : jantharat@cenplc.com

3.       แจ้งผ่านไปรษณีย์ ส่งถึง 

·        คุณวุฒิชัย ลีนะบรรจง  “ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร” หรือ

·        คุณจันทรัษฎ์   สอดส่องจิตร   “เลขานุการบริษัท”

บริษัท แคปปิทอล  เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

4.       แจ้งผ่านโทรสาร    : (02) 049-1045

โดยเบาะแส ข้อร้องเรียน และข้อเสนอแนะต่างๆจะได้รับการ พิจารณาและดำเนินการตามความเหมาะสมโดยพิจารณาเป็นรายกรณีไป 

คณะกรรมการบริษัทได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ เลขานุการบริษัท  เป็นผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแสข้อร้องเรียน  และข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนได้เสียต่อคณะกรรมการบริหารและ/หรือคณะกรรมการตรวจสอบ และ/หรือ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และทำการสอบสวน และรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทตามลำดับ โดยผู้แจ้งเบาะแสและข้อร้องเรียนด้านต่างๆ จะถูกรักษาไว้เป็นความลับของบริษัท

ในปี 2562 ที่ผ่านมา บริษัทและบริษัทย่อยไม่มีกรณีการร้องเรียน เรื่องการให้ หรือรับสินบนเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของบริษัทแต่อย่างใด