รายงานคณะกรรมการชุดต่างๆ


หลักปฏิบัติที่ 4      สรรหาและพัฒนาผู้บริหารระดับสูง และการบริหารบุคลกร  (Ensure Effective CEO and People Management)

คณะกรรมการบริษัทตระหนักดีว่า บุคคลกรที่จะเข้ามาดำรงตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในทุกระดับ เช่น ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการของบริษัทย่อย และรองกรรมการผู้จัดการ ซึ่งเป็นตำแหน่งงานบริหารที่สำคัญและเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนบริษัทไปสู่เป้าหมาย ดังนั้นบทบาทหนึ่งของคณะกรรมการบริษัท คือ การกำกับดูแลให้การสรรหาบุคคลดังกล่าวจะต้องเป็นไปอย่างเหมาะสมและโปร่งใส โดยพิจารณาจากความรู้  ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ กำหนดโครงสร้างค่าตอบแทนและมีการประเมินที่เหมาะสมรวมถึงตลอดถึงการกำกับดูแลให้การบริหารและพัฒนาบุคคลให้สอดคล้องกับทิศทางและกลยุทธ์ของบริษัท

1.         แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง

คณะกรรมการได้ให้ความสำคัญกับการสืบทอดตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับสูงทุกตำแหน่ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตำแหน่งผู้นำองค์กร คือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการในบริษัทย่อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความเชื่อมั่นให้กับผู้ลงทุน องค์กร ตลอดจนพนักงานว่าการดำเนินงานของบริษัทจะได้รับการสานต่ออย่างทันท่วงที  

คณะกรรมการบริษัทได้เตรียมความพร้อมสำหรับบุคลากรที่จะเป็นผู้รับมอบหมายงาน เพื่อทดแทนตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงและผู้บังคับบัญชาสูงสุดของทุกหน่วยงาน มีหลักการดังนี้

1.     กำหนดคำอธิบายตำแหน่งผู้บริหารสูงสุด ความเกี่ยวข้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ขององค์กร รวมทั้งระบุคุณสมบัติ ความรู้ และทักษะที่ต้องการ

2.     คัดเลือกผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ

3.     วิเคราะห์คุณสมบัติเป็นรายบุคคลเพื่อหาจุดเด่นและสิ่งที่ต้องพัฒนาเพิ่มเติม 

บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นการประชุมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริหาร ได้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคลที่จะได้รับการส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารในลำดับต่อไปอย่างต่อเนื่อง  เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติต่อไป

2.         แผนการสืบทอดตำแหน่งผู้บังคับบัญชาสูงสุดของหน่วยงาน

1.     จัดให้มีการพัฒนาผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพทางด้านวิสัยทัศน์ ความรู้และความสามารถ เพื่อส่งเสริมให้เป็นผู้บริหารระดับสูงอย่างเป็นลำดับขั้นตอนต่อเนื่อง

2.     จัดอบรมพัฒนาทั้งด้านเพิ่มพูนความรู้วิชาการ และเรียนรู้ในการปฏิบัติจริงในสถานการณ์ต่างๆ

3.     จัดให้ผู้บริหารระดับรอง ได้ร่วมทำงานและร่วมประชุมกับผู้บริหารระดับสูง

4.     กำหนดผู้บริหารระดับรองที่มีศักยภาพเป็นผู้สืบทอดและวางตำแหน่งให้เหมาะสม

5.     เตรียมบุคลากรที่มีความสามารถเฉพาะทางให้มีความสามารถบริหารงานครบวงจรมากขึ้น

6.     จัดให้ผู้บริหารระดับกลางมีโอกาสบริหารงานมากขึ้นในระดับสายงาน

7.     จัดให้มีการฝึกอบรมในแต่ละลักษณะงานอย่างเป็นระบบ

8.     จัดอบรมผู้บริหารระดับสูงและระดับกลางให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ และความซื่อสัตย์ ต่อองค์กรและมองภาพรวมขององค์กร เพื่อสู่การเป็นผู้บริหารในลำดับต่อไป 

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา บริษัทจัดให้มีการประชุมระหว่างระหว่างคณะกรรมการบริหาร ผู้บริหารระดับสูง และผู้บริหารระดับรอง (ที่จะเป็นผู้สืบทอดตำแหน่ง) ร่วมกับประธานกรรมการบริหาร เป็นประจำทุกเดือน ซึ่งเป็นการประชุมผลการดำเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการประชุมใหญ่ประจำปี เพื่อร่วมกำหนดเป้าหมายธุรกิจขององค์กรของปีถัดไป  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและปลูกจิตสำนึกในการทำงานในระดับการบริหารองค์กรมากขึ้น เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนแผนการสืบทอดงาน

3.         ปฐมนิเทศกรรมการเข้าใหม่

ในกรณีมีกรรมการเข้าใหม่ บริษัทได้กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติหน้าที่กรรมการบริษัท เพื่อให้กรรมการเข้ารับตำแหน่งสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ทันที โดยมีเลขานุการบริษัทเป็นผู้ประสานงานในด้านต่างๆ ดังนี้

1.     ประสานงานในการให้ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทในด้านกฎหมายและอื่นๆ เช่น ข้อบังคับบริษัท วัตถุประสงค์บริษัท โครงสร้างองค์กร คู่มือนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท นโยบายต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น  และจรรยาบรรณทางธุรกิจ เป็นต้น

2.     จัดให้มีการพบปะกับประธานกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดย่อย และผู้บริหารของบริษัท เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ 

ทั้งนี้ ในปี 2563 ไม่มีการปฐมนิเทศกรรมการใหม่ เนื่องจากไม่มีการแต่งตั้งกรรมการใหม่