❮ Back to Position

ข่าวบริษัท

บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้ตระหนักถึงภารกิจสำคัญ ที่นอกเหนือจากไปจากการทำธุรกิจ โดยมิได้มุ่งหวังเพียงการสร้างความสำเร็จให้กับองค์กรในด้านรายได้เท่านั้น แต่ยังมุ่งสร้างพันธกิจระหว่างองค์กร สังคม และสิ่งแวดล้อม ให้เจริญเติบโตไปพร้อมกันได้อย่างแข็งแกร่งและมั่นคง ดังนั้นการดำเนินกิจกรรมที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงเป็นหนึ่งนโยบายหลักของบริษัทและบริษัทย่อย โดยในปีนี้บริษัทให้ความสำคัญกับ คนไร้ที่พึ่ง เด็กในพื้นที่ทุรกันดารหรือเด็กที่มีโอกาสน้อยกว่าเด็กคนอื่นเพื่อให้เค้าให้มีโอกาสที่ดีขึ้นและมีส่วนช่วยพัฒนาประเทศได้ในอนาคต หรืออย่างน้อยก็จะไม่เป็นภาระของสังคมในภายภาคหน้าอีกทั้งได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เพื่อได้มีการพัฒนาการในทุกๆ ด้าน สำหรับเตรียมความพร้อมในการที่จะเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพของสังคม บริษัทฯ และบริษัทย่อยจึงได้จัดโครงการ “โครงการปันน้ำใจสู่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพิการทางสมองและปัญญา” “โครงการปันน้ำใจสู่สถานสงเคราะห์คนไร้ที่พึ่งทับกวาง” และ “โครงการปันน้ำใจสู่สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมิตรภาพ” โดยทั้ง 3 แห่งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อยจะมอบทุนการศึกษา สิ่งของที่จำเป็น อุปกรณ์การเรียน พร้อมสิ่งของอุปโภค บริโภค