กลุ่มธุรกิจของเรา

Our Business Group

เป็นบริษัทโฮลดิ้งชั้นนำที่แสวงหาการลงทุนที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงและโอกาสในการเติบโตโดยใช้ความเชี่ยวชาญและความสามารถด้านเทคโนโลยีที่ครอบคลุม

To be the leading holding company that seeks investments of high business potential and growth opportunities through employing comprehensive expertise, technology capability

View more

นักลงทุนสัมพันธ์

ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

(9M/2566)

รายได้รวม (ล้านบาท)

977.35

กำไร/ขาดทุน (ล้านบาท)

(134.61)

เอกสารล่าสุด

56-1 One Report

Latest

56-1 One Report

วิสัยทัศน์
และพันธกิจของ CEN

เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นที่มีศักยภาพและมีโอกาสเติบโต โดยมุ่งเน้นการใช้ความเชี่ยวชาญ เทคโนโลยี และการจัดการ เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพให้ธุรกิจ และสร้างผลตอบแทนให้กับผู้ถือหุ้นในรูปแบบที่หลากหลาย ได้อย่างมั่นคงในระยะยาว

มุ่งเน้นการประกอบธุรกิจด้านการลงทุนในบริษัทอื่นด้วยความเป็นเลิศโดยเน้นการลงทุนในกลุ่มธุรกิจวัสดุและวิศวกรรมการก่อสร้าง และ กลุ่มธุรกิจเสาส่งไฟฟ้าแรงสูงและธุรกิจพลังงาน

คัดสรรธุรกิจและการลงทุนด้วยกลยุทธ์ทางธุรกิจที่เล็งเห็นในโอกาส

สร้างความแข็งแกร่งโดยมีระบบการวิเคราะห์, คัดเลือก, บริหารจัดการ, กำกับดูแล และ ติดตามการลงทุนอย่างใกล้ชิดโดยคำนึงถึงปัจจัย ทางธุรกิจรอบด้านเป็นองค์ประกอบ เพื่อบริหารความเสี่ยงและก่อให้เกิดผลตอบแทนสูงสุด

ลงทุนในงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้มาซึ่งโอกาสใหม่ทางธุรกิจที่มีศักยภาพทางผลตอบแทน

CEN ประกอบธุรกิจโดยยึดหลักบรรษัทภิบาล โดยปฏิบัติต่อคู่ค้าอย่างเป็นธรรมโปร่งใส และต่อต้านการคอร์รัปชั่น

ดูเพิ่มเติม

Vision-
And Mission of CEN

To be the leading holding company that seeks investments of high business potential and growth opportunities through employing comprehensive expertise, technology capability and management skill to improve business performance; and to generate a superior sustainable investment return for shareholders

Creating excellent investments by focusing on companies in engineering & construction material business and transmission tower & energy business

Assessing and selecting investments through a business strategy that seeks business prospects and optimal opportunities to invest

Strengthening company’s core purpose through a systematic approach of analyzing, selecting, managing, supervising and following investments; and combined with essential 
business factors

Contributing resources in research and development to enhance new business opportunities that will generate promising investment returns

CEN Operating a business based on principles of good corporate governance by treating all stakeholders with fair, transparent and anti-corruption practice

View More

ข่าวสารและกิจกรรม

ดูเพิ่มเติม