บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ลักษณะธุรกิจ

Business Type

บริษัทดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัท ดังนี้

 

  1. บมจ.ระยองไวร์ อินดัสตรีส์ (RWI) ถือหุ้นร้อยละ 52.04 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่าย ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดเส้นเดี่ยว (PC-wire) ลวดเหล็กแรงดึงสูงชนิดตีเกลียว (PC-Strand) และ ลวดเชื่อมไฟฟ้า (Welding Wire)
  2. บมจ.สกาย ทาวเวอร์ (STOWER) ถือหุ้นร้อยละ 37.88 ดำเนินธุรกิจด้านโครงสร้างพื้นฐานด้านโทรคมนาคมและไฟฟ้า และธุรกิจโทรคมนาคมในต่างประเทศ (สถานีโทรคมนาคมให้เช่าและการให้บริการด้านโทรคมนาคม)
  3. บจก. เอ็นเนซอล (ENS) ถือหุ้นร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจผลิตและจำหน่ายกระแสไฟฟ้าและพลังงานความร้อน
  4. บจ. เมดิสเฟียร์ (MEDI) ถือหุ้นร้อยละ 68.99 ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับโรงพยาบาลเฉพาะทาง คลินิกการแพทย์ความงาม และสถานพยาบาลด้านคลินิกเวชกรรม
  5. บจก. เอเวอร์กรีน ไบโอแมส (EBM) ถือหุ้นในร้อยละ 100.00 ประกอบธุรกิจเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายวัตถุดิบเพื่อเป็นเชื้อเพลิงชีวมวล
  6. บจก. ดับเบิ้ลยู เจ ซี เอ็นเตอร์ไพรส์ (WJC) ถือหุ้นร้อยละ 94.25 ประกอบธุรกิจงานบริการก่อสร้างงานโลหะ งานออกแบบและบริการขึ้นรูปโลหะ

ที่อยู่
เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

เบอร์โทรศัพท์
02-049-1041

เว็บไซต์
http://www.cenplc.com

เบอร์โทรสาร
02-049-1045

แบบรายงาน

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี

รายงานประจำปี

แบบฟอร์ม 56-1

Form56-1 One Report

Annual Report

บริษัท แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน)

ชื่อย่อหลักทรัพย์CEN
ปีที่ก่อตั้ง2531
วันที่เริ่มต้นซื้อขาย10 พ.ค. 2534
ตลาดหลักทรัพย์ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
กลุ่มอุตสาหกรรมสินค้าอุตสาหกรรม
หมวดอุตสาหกรรมเหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ
ที่อยู่อยู่เลขที่ 1011 อำคำรศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703, 1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนวา กรุงเทพมหานคร 10120 โทร +66 (0) 2 049-1041โทรสาร +66(0) 2 049-1045
ทุนจดทะเบียน1,421,066,731.00 บาท
ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว745,161,929.00 บาท
จำนวนหุ้นจดทะเบียน745,161,929 หุ้น
ราคาพาร์1.00 บำทต่อหุ้น

รายละเอียดหลักทรัพย์

ตลาด
SET

กลุ่มอุตสาหกรรม
สินค้าอุตสาหกรรม

วันที่เริ่มต้นซื้อขาย
10 พ.ค. 2534

หมวดธุรกิจ
เหล็ก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

ข้อจำกัดหุ้นต่างด้าว
49.00000% (ณ วันที่ 04 ต.ค. 2566)

นโยบายการจ่ายปันผล
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรือตามความเหมาะสม หากไม่มีเหตุจำเป็นอื่นใดและการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานปกติของบริษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม)

เลขรหัสหลักทรัพย์สากล

ในประเทศ

TH0230A10Z05

ต่างด้าว

TH0230A10Z13

NVDR

TH0230010R11

วันปิดรอบบัญชี
31 ธ.ค.

ผู้รับผิดชอบสูงสุดในสายงานบัญชีและการเงิน
นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง (วันที่เริ่มต้น 01 พ.ค. 2563)

ชื่อผู้สอบบัญชี (วันที่สิ้นสุดการสอบบัญชี 31 ธ.ค. 2566)
นาย เกียรติศักดิ์ วานิชย์หานนท์ (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด)
นางสาว วันดี เอี่ยมวณิชชา (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด)
นางสาว ชื่นตา ชมเมิน (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด)
นาย สุชาติ พานิชย์เจริญ (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด)
นางสาว ซูซาน เอี่ยมวณิชชา (บริษัท เอส พี ออดิท จำกัด)

ผู้ควบคุมดูแลการทำบัญชี
นางสาว ลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง (วันที่เริ่มต้น 01 พ.ค. 2563)

รายละเอียดหลักทรัพย์

Capital Detail

ราคาพาร์
1.00 บาท

รายละเอียดเกี่ยวกับจำนวนหุ้น

หุ้นสามัญ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท.
745,161,929 หุ้น

หุ้นสามัญ
ทุนจดทะเบียน
1,421,066,731.00 บาท

Common Stock
Authorized Capital
1,421,066,731.00 Baht

จำนวนหุ้นชำระแล้ว
745,161,929 หุ้น

สิทธิออกเสียง
1 : 1

จำนวนหุ้นซื้อคืน

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว
745,161,929.00 บาท

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน

ณ วันที่ 05 ต.ค. 2566
745,161,929 หุ้น

ณ วันที่ 30 ก.ย. 2566
745,161,929 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ
ทุนจดทะเบียน

Preferred Shares
Authorized Capital

หุ้นบุริมสิทธิ
จำนวนหุ้นจดทะเบียนกับ ตลท.

ทุนจดทะเบียนชำระแล้ว

จำนวนหุ้นชำระแล้ว

สิทธิออกเสียง

จำนวนหุ้นซื้อคืน

จำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง หัก หุ้นซื้อคืน