❮ Back to Position

CEN ได้ผ่านมาตรฐาน สถานประกอบการ สำนักงาน องค์กร สถานประกอบกิจการ (ไม่ใช่โรงงาน) สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19 จากกรมอนามัย และ Thai Stop COVID Plus