ข้อมูลงบการเงิน

งบการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการของ CEN

Capital Engineering Network Public Co., Ltd. (CEN)

บริษัทดำเนินธุรกิจในด้านการลงทุนในบริษัทอื่น โดย ณ ปัจจุบัน บริษัทได้ลงทุนในบริษัทย่อย 6 บริษัท ดังนี้

คณะกรรมการบริษัท

Board of Directors

เป็นบริษัทโฮลดิ้งชั้นนำที่แสวงหาการลงทุนที่มีศักยภาพทางธุรกิจสูงและโอกาสในการเติบโตผ่านการใช้ความเชี่ยวชาญที่ครอบคลุม

To be the leading holding company that seeks investments of high business potential and growth opportunities through employing comprehensive expertise

ดร. วิศิษฐ์ องค์พิพัฒนกุล

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ

คุณจักรธาร โยธานันท์

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

คุณลภัสรินทร์ ไกรวงษ์วณิชรุ่ง

รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
ประธานฝ่ายการเงิน

คุณธีรชัย ลีนะบรรจง

รองประธานกรรมการบริษัท

นายศิริพงศ์ ว่องวุฒิพรชัย

รองประธานกรรมการบริษัทลำดับที่ 2
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายไหว่ เหลียง ฟง

กรรมการบริษัท

พลโท ดร. กฤษฎา สุธานินทร์

กรรมการบริษัท

Opportunity Day

ไตรมาส 4/2565

Opportunity Day Year End/2022 (07 มี.ค. 2566)

ไตรมาส 4/2564

Opportunity Day Year End/2021 (05 เม.ย. 2565)

Company Snapshot

Summary of important information of CEN Company

รายงานประจำปี

งบการเงินและคำอธิบายของฝ่ายจัดการของ CEN

Form56-1 One Report

56-1 One Report / Annual Report

56-1 One Report

Annual registration statement and annual report

Form56-1

แบบแสดงรายงานประจำปี

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

2565

2564

2563

2562

คำอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ

เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กทม. 10120

  02-0491041

Open Map

info@cenplc.com

Send Email

  Capital Engineering 
Network PLC.

  @CEN

  02-249-1045

Add friends