การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2567

ปี 2566

ปี 2566 ( วิสามัญครั้งที่ 1)

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559 ( วิสามัญครั้งที่ 1)

ปี 2559

Shareholders’ Meeting

Year 2024

Year 2023

Year 2023 (Extraordinary No.1)

Year 2022

Year 2021

Year 2020

Year 2019

Year 2018

Year 2017

Year 2016 (Extraordinary No.1)

Year 2016