การประชุมผู้ถือหุ้น

ปี 2566

ปี 2566 ( วิสามัญครั้งที่ 1)

ปี 2565

ปี 2564

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

ปี 2560

ปี 2559 ( วิสามัญครั้งที่ 1)

ปี 2559

Shareholders’ Meeting

Year 2023

Year 2023 (Extraordinary No.1)

Year 2022

Year 2021

Year 2020

Year 2019

Year 2018

Year 2017

Year 2016 (Extraordinary No.1)

Year 2016