ผู้ถือหุ้นรายใหญ่

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566 ประเภท : XM

ภาพรวมข้อมูลผู้ถือหุ้น ประเภท : XM

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด

2,475

%การถือหุ้นแบบไร้ใบหุ้น

99.84

ผู้ถือหุ้นรายย่อย

ณ วันที่ 31 มี.ค. 2566

จำนวนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float)

2,207

%การถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายย่อย (%Free Float)

40.33

10 อันดับผู้ถือหุ้น

ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้น(หุ้น)%หุ้น
1นาย ชินชัย ลีนะบรรจง137,779,70018.49
2น.ส. ชินรี ลีนะบรรจง71,843,9009.64
3น.ส. ชินสิรี ลีนะบรรจง65,529,7008.79
4น.ส. ชินรัตน์ ลีนะบรรจง62,427,2008.38
5นาย ชนะชัย ลีนะบรรจง37,219,2004.99
6นาย วุฒิชัย ลีนะบรรจง34,213,6004.59
7BNP PARIBAS SINGAPORE BRANCH34,103,8004.58
8น.ส. ชินภัทร ลีนะบรรจง25,990,3003.49
9น.ส. กัลยวรรณ ตั้งสุทธิวงศ์13,132,2001.76
10นาย จิรวุฒิ คุวานันท์12,031,0001.61

หมายเหตุ • รายชื่อผู้ถือหุ้นจะมีภาษาไทยและอังกฤษรวมกัน ขึ้นกับข้อมูลที่ส่งเข้ามา โดยเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย