นโยบายการจ่ายเงินปันผล

Stock & Dividend

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry.

ราคาหุ้น

  กระดานราคาหุ้น

ดาวน์โหลดเอกสาร

  56 – 1 One Report

รายงานประจำปี 2565

  56 – 1 One Report

One Report

  56 – 1 One Report

รายงานประจำปี 2563

  56 – 1 One Report

รายงานประจำปี 2562

  56 – 1 One Report

รายงานประจำปี 2561

  56 – 1 One Report

รายงานประจำปี 2560

  56 – 1 One Report

One Report Year 2023

  56 – 1 One Report

One Report Year 2022

  56 – 1 One Report

One Report

  56 – 1 One Report

Annual Report Year 2020

  56 – 1 One Report

Annual Report Year 2019

  56 – 1 One Report

Annual Report Year 2018

  56 – 1 One Report

Annual Report Year 2017

ผลประกอบการสำคัญ

ข้อมูล ณ วันที่ 18 ก.ค. 2566

  รายได้รวม (ล้านบาท)

  กำไรสุทธิ (ล้านบาท)

  อัตรากำไรสุทธิ (%)

  กำไรต่อหุ้น (บาท)

ข่าวสารหลักของบริษัท

ดูทั้งหมด

ข่าวทั่วไป

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

It is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout. The point of using Lorem Ipsum is that it has a more-or-less normal distribution of letters, as opposed to using ‘Content here, content here’, making it look like readable English. Many desktop publishing packages and web page editors now use Lorem Ipsum as their default model text, and a search for ‘lorem ipsum’ will uncover many web sites still in their infancy. Various versions have evolved over the years, sometimes by accident, sometimes on purpose (injected humour and the like).

XM : วาระการประชุม
วันที่วันปิดสมุดทะเบียนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ประชุมวาระการประชุมประเภทของการประชุมสถานที่จัดประชุม
30 มี.ค. 2566-31 มี.ค. 256628 เม.ย. 2566 14:00งดจ่ายเงินปันผล,พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน,การเพิ่มทุนประชุมสามัญการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
21 ก.พ. 2566-22 ก.พ. 256615 มี.ค. 2566 14:00การเพิ่มทุน,พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด(Private Placement) เพื่อจ่ายชาระค่าหุ้นประชุมวิสามัญในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
04 เม.ย. 2565-05 เม.ย. 256529 เม.ย. 2565 14:00จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุนประชุมสามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
05 เม.ย. 2564-07 เม.ย. 256430 เม.ย. 2564 14:00งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพประชุมสามัญเลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
31 มี.ค. 2563-01 เม.ย. 256330 เม.ย. 2563 14:00งดจ่ายเงินปันผลประชุมสามัญบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
03 เม.ย. 2562-04 เม.ย. 256230 เม.ย. 2562 14:00งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการประชุมสามัญห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
12 มี.ค. 2561-13 มี.ค. 256126 เม.ย. 2561 14:00งดจ่ายเงินปันผลประชุมสามัญห้องคอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
XD : เงินปันผล 0.12 บาท
วันที่วันปิดสมุดทะเบียนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันจ่ายปันผลประเภทเงินปันผล(บาท/หุ้น)รอบผลประกอบการเงินปันผลจาก
04 เม.ย. 2565-04 เม.ย. 256527 พ.ค. 2565เงินปันผล0.12 บาท01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564ปันผลจากกำไรสุทธิ
XW : อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) ณ ราคา
วันที่วันปิดสมุดทะเบียนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นช่วงระยะเวลาจองซื้อราคาจองซื้ออัตราส่วน (เดิม:ใหม่)เงื่อนไข
11 พ.ค. 2564-12 พ.ค. 2564--2 : 1-

XD : เงินปันผล 0.12 บาท

วันที่วันปิดสมุดทะเบียนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันจ่ายปันผลประเภทเงินปันผล(บาท/หุ้น)รอบผลประกอบการเงินปันผลจาก
04 เม.ย. 2565-04 เม.ย. 256527 พ.ค. 2565เงินปันผล0.12 บาท01 ม.ค. 2564 - 31 ธ.ค. 2564ปันผลจากกำไรสุทธิ

XW : อัตราส่วน (เดิม:ใหม่) ณ ราคา

วันที่วันปิดสมุดทะเบียนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นช่วงระยะเวลาจองซื้อราคาจองซื้ออัตราส่วน (เดิม:ใหม่)เงื่อนไข
11 พ.ค. 2564-12 พ.ค. 2564--2 : 1-

XM : วาระการประชุม

วันที่วันปิดสมุดทะเบียนวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นวันที่ประชุมวาระการประชุมประเภทของการประชุมสถานที่จัดประชุม
30 มี.ค. 2566-31 มี.ค. 256628 เม.ย. 2566 14:00งดจ่ายเงินปันผล,พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทเพิ่มเติม จำนวน 2 ท่าน,การเพิ่มทุนประชุมสามัญการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
21 ก.พ. 2566-22 ก.พ. 256615 มี.ค. 2566 14:00การเพิ่มทุน,พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจากัด(Private Placement) เพื่อจ่ายชาระค่าหุ้นประชุมวิสามัญในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
04 เม.ย. 2565-05 เม.ย. 256529 เม.ย. 2565 14:00จ่ายปันผลเป็นเงินสด,การเพิ่มทุนประชุมสามัญผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ณ แคปปิทอล เอ็นจิเนียริ่ง เน็ตเวิร์ค จำกัด (มหาชน) เลขที่ 1011 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ ชั้น 17 ห้องเลขที่ 1703,1704 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
05 เม.ย. 2564-07 เม.ย. 256430 เม.ย. 2564 14:00งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การออกหลักทรัพย์แปลงสภาพประชุมสามัญเลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
31 มี.ค. 2563-01 เม.ย. 256330 เม.ย. 2563 14:00งดจ่ายเงินปันผลประชุมสามัญบริษัท เอื้อวิทยา จำกัด (มหาชน) (ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท) เลขที่ 247 ถนนร่มเกล้า แขวงแสนแสบ เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร
03 เม.ย. 2562-04 เม.ย. 256230 เม.ย. 2562 14:00งดจ่ายเงินปันผล,การเพิ่มทุน,การเปลี่ยนแปลงกรรมการประชุมสามัญห้องวิมานทิพย์ ชั้น 5 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
12 มี.ค. 2561-13 มี.ค. 256126 เม.ย. 2561 14:00งดจ่ายเงินปันผลประชุมสามัญห้องคอนเวนชั่น ชั้น 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์ ทาวเวอร์ เลขที่ 1011 ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ