ข้อมูลสำคัญทางการเงิน

 

งบกำไรขาดทุน Q1/2023

รายได้รวม

672.81

ล้านบาท

กำไรสุทธิ

– 46.44

ล้านบาท

รายได้รวม
(ล้านบาท)

1/กำไรสุทธิ
(ล้านบาท)

โครงสร้างผู้ถือหุ้น
(%)

งวดงบการเงิน ณ วันที่งบปี 2562
31 ธ.ค. 2562
งบปี 2563
31 ธ.ค. 2563
งบปี 2564
31 ธ.ค. 2564
งบปี 2565
31 ธ.ค. 2565
งบ 9 เดือน 2566
31 ก.ย. 2566
บัญชีทางการเงินที่สำคัญ
สินทรัพย์รวม4,168.712,692.874004.733,391.183,301.12
หนี้สินรวม2,052.86802.03836.40498.82591.16
ส่วนของผู้ถือหุ้น1,580.471,597.652,123.131,703.391,635.66
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว745.14745.14745.14745.16745.16
รายได้รวม2,107.541,712.061,378.841,441.95977.35
กำไร (ขาดทุน) จากกิจกรรมอื่นๆ-536.22-2.66523.93-273.71-66.77
กำไรสุทธิ-929.805.84348.52-262.87-134.61
กำไรต่อหุ้น (บาท)-1.250.010.47-0.36-0.18
อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญ
ROA (%)-29.40-4.8914.23-12.69-13.55
ROE (%)-44.550.3718.73-13.74-16.31
อัตรากำไรสุทธิ (%)-73.01-10.9527.06-30.16-24.66

งบแสดงฐานะการเงิน

Financial Statement Report

2566

Financial Statement Report

2566